enewsletter_1508_ROM - Mercedes-Benz CLC Sportcoupé Pentru...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Mercedes-Benz CLC Sportcoupé: Pentru pres ă- doar tehnic ă veche în straie noi. Un mare succes nu a prea fost în trecut varianta Sportcoupé a Clasei C Mercedes-Benz. Cu toate acestea, ea a avut o grup ă- ţ int ă special ă : în special clien ţ i Mercedes mai tineri, care c ă utau o alternativ ă sportiv ă ş i interesant ă la varianta sedan în trei volume a Clasei C. Mercedes-Benz reediteaz ă acum varianta Sportcoupé a Clasei C: cu un nume nou (CLC Sportcoupé), un design exterior nou (care se aseam ă n ă actualei Clase C), îns ă cu o tehnic ă veche ş i cu o optic ă interioar ă care a fost introdus ă la sfâr ş itul lui 2006 la anteriorul model al Clasei C. Pentru a p ă stra costurile de produc ţ ie cât mai reduse, „mezinul“ CLC (Mercedes-Benz autentic) este produs în Brazilia. Pe plaja concuren ţ ial ă , Mercedes-Benz CLC Sportcoupé întâne ş te noul BMW Seria 1 Coupé echipat cu tehnic ă de ultim ă genera ţ ie – iar în compara ţ ie cu BMW, nu are nici o ş ans ă : „F ă r ă mil ă , BMW face praf modelul CLC“ - în orice caz, aceasta a fost concluzia presei dup ă prima compara ţ ie. Intrarea pe pia ţă a modelului Mercedes-Benz CLC Sportcoupé va avea loc în iunie. Noul Mercedes CLC Sportcoupé – Modelul cu 2 u ş i produs în Brazilia vine în iunie ş i se bazeaz ă pe tehnica „vechii“ Clase C. O fa ţă bine-cunoscut ă : „noul“ cockpit CLC. Acesta provine de la Clasa C lansat ă la sfâr ş itul lui 2006. Putem observa acest lucru din limbajul designului ş i de la monitorul care este amplasat în mod neobi ş nuit de jos, ceea ce poate distrage privirea ş oferului de la traficul rutier. Doar la prima vedere, un Sportcoupé complet nou. La prima vedere, noul Mercedes-Benz CLC Sportcoupé pare s ă fie complet nou, partea din fa ţă realizat ă în stilul Clasei C actuale ş i noua parte din spate ne fac s ă intuim ceva interesant. Totu ş i, el se bazeaz ă pe vechea platform ă a Clasei C ş i ofer ă relativ pu ţ ine nout ăţ i – atât în ceea ce prive ş te tehnica, cât ş i în habitaclu. În compara ţ ie cu BMW Seria 1 Coupé, modelul Mercedes se prezint ă vizibil mai mare, fapt care rezult ă în special din caroseria cu aproximativ zece centimetri mai lung ă , precum ş i din forma plafonului întins ă puternic c ă tre spate. Acest lucru îns ă nu face ca Mercedes s ă dispun ă de o ofert ă de spa ţ iu mai mare decât BMW Seria 1 Coupé. În special în ceea ce prive ş te ambientul, noul BMW Seria 1 Coupé ultramodern se distinge vizibil de CLC Sportcoupé, care creeaz ă mai degrab ă o impresie uzat ă prin cockpit-ul s ă u din genera ţ ia anterioar ă a Clasei C. Mai mult, BMW Seria 1 Coupé dispune cu cei 370 litri de un portbagaj cu 60 litri mai mare, în timp ce pe de alt ă parte CLC Sportcoupé poate fi înc ă rcat foarte u ş or prin intermediul hayonului cu deschidere larg ă ....
View Full Document

This note was uploaded on 04/02/2012 for the course ROMANIAN 101 taught by Professor None during the Spring '12 term at Clover Park Technical College.

Page1 / 5

enewsletter_1508_ROM - Mercedes-Benz CLC Sportcoupé Pentru...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online