Cgrm curs12 - Curs 12 CGRM 21 dec 2006 Consideratii privind costurile In unele cazuri consideratiile privind costurile indica faptul ca un articol

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Curs 12 - CGRM 21 dec 2006 Consideratii privind costurile In unele cazuri, consideratiile privind costurile indica faptul ca un articol ar trebui produs in interiorul firmei, in altele, ele dicteaza faptul ca ar trebui cumparat din exterior. Evident costurile sunt importante dar nu ca un alt factor care sa fie subiectul mai multor interpretari si mai multor intelegeri gresite. O analiza a alternativelor “produc sau cumpar” pe baza de cost, implica determinarea cheltuielilor angajate pentru producerea articolului respectiv si o comparatie a acelui cost cu costul cumpararii lui. Elementele majore care ar fi incluse in estimarile comparative sunt : a) pentru alternativa “produc” : 1. costurile materialelor cumparate 2. costurile directe cu forta de munca 3. sporuri implicate de cheltuieli generale 4. sporuri de costuri manageriale 5. sporuri de costuri in activitatea de cumparare 6. sporul de costuri aferente procesului de stocare 7. sporul costului de capital b ) pentru alternative “cumpar ”: 1. pretul de cumparare al articolelor 2. costurile de transport 3. costurile aferente receptiei si inspectiilor 4. sporul costului de cumparare Pentru a realiza o imagine comparativa clara a costurilor angajate pentru fiecare alternativa analizata, trebuie sa se evalueze aceste costuri considerand efectul timpului si ale utilizarii capacitatilor de productie in fabrica utilizatorilor. Factorul timp implica faptul ca costurile pot fi calculate fixe pe termen scurt, fixe pe termen lung. Calculatiile pe termen scurt tind sa fie considerate pe costurile direct masurabile cum ar fi costurile cu echipamentul si cu sculele necesare si cheltuieli materiale indirecte cum ar fi cele de stocare, de cumparare, de inspectii si altele similare. In plus, o analiza pe termen scurt nu poate lua in considerare eventualele schimbari viitoare in costurile relative ale fortei de munca, materialele transportului si altele => ca abordarea pe termen lung e mult mai corecta. Costurile trebuie sa includa toate elementele relevante directe si indirecte si ele trebuie sa reflecte efectul schimbarilor de cost anticipate. Factorul capacitate de productie – in calcularea costului de productie al unui articol, determinarea costurilor general relevante constituie o problema dificila. Corectitudinea si priceperea depinde de grija cu care este facuta si se stie cu cat articolul este mai mare, fie in termeni de valoare si in termeni de cantitate, cu atat este mai dificila determinarea unui nivel corect al costurilor.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/02/2012 for the course ROMANIAN 101 taught by Professor None during the Spring '12 term at Clover Park Technical College.

Page1 / 3

Cgrm curs12 - Curs 12 CGRM 21 dec 2006 Consideratii privind costurile In unele cazuri consideratiile privind costurile indica faptul ca un articol

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online