{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

cursuri cgrm fara 12 - Curs 1 Cumprarea i gestionarea...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Curs 1 Cumpărarea şi gestionarea resurselor materiale Rolul cumpărării în afaceri Managerii care cumpără materiale pentru consumul intern sau pentru conversie sunt numiţi cumpărători industriali (organizaţionali ). Organizaţiile văd procurarea ca pe o activitate profesională ce include toate activităţile implicate în obţinerea materialelor la un cost minim, în transportul lor, în depozitarea lor şi mişcarea lor spre procesul de producţie. Inclusă în această abordare este şi analiza economică a ofertei, a cererii şi preţului, precum şi evaluarea evenimentelor internaţionale ce afectează oferta de materiale. Cumpărarea este una din funcţiile de bază, comune tuturor tipurilor de afaceri întreprinse. Este o funcţie de bază, pentru că nici o afacere nu poate fi pusă în funcţiune fără ea. Aceasta nu implică faptul că toate compartimentele de aprovizionare sunt de egală importanţă pentru succesul unei firme. Ele nu sunt; importanţa lor este dependentă de diferiţi factori. Printre aceşti factori sunt: tipul afacerii, scopul urmărit, circumstanţele economice şi modul în care funcţionează întreprinderea. În unele cazuri, cumpărarea poate funcţiona într-o manieră superficială fără să pun în pericol profitul firmei. Aceste situaţii sunt totuşi excepţii. Excepţii similare pot fi făcute în marketing, finanţe şi alte funcţii ale afacerilor. Eficienţa unei întreprinderi este în strânsă corespondenţă cu disponibilitatea părţilor componente şi a materialelor necesare obţinerii produsului finit, în cantitatea potrivită, calitatea potrivită şi cu mărimea preţului acestora. Eşecul în una dintre aceste dimensiuni sporeşte costul şi descreşte preţul, putând chiar dezvolta o criză economică. În ceea ce priveşte importanţa cumpărării în afaceri, ea este dată cel puţin de următoarele aspecte: ponderea costului cu materialele în total venituri, impactul cumpărării asupra profitului, efectele cumpărării asupra altor costuri. 1). Ponderea costului cu materialele In majoritatea firmelor producătoare, costurile cu materialele sunt, în mod rezonabil, cuprinse între 40-60% din costul total de producţie. Însă, în anumite situaţii, ponderea costurilor materiale poate fi mult mai mare. În procesarea de bază a unei singure resurse materiale, se formează cea mai mare parte din produsul finit, costul de cumpărare al resursei materiale reprezentând în general o proporţie ridicată din produsul finit (până la 85%). Un grad ridicat de mecanizare, care reduce costul cu forţa de muncă pe unitatea de produs, tinde, de asemenea, să sporească ponderea costului cu materialele în total, deşi materialele în sine pot avea un cost unitar relativ scăzut. În multe ramuri intensiv consumatoare de forţă de muncă (în special în acelea care folosesc muncă înalt calificata), cumpărările de resurse materiale reprezintă o pondere mai mică în costurile totale. În unele ramuri producătoare, cu toate
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 31

cursuri cgrm fara 12 - Curs 1 Cumprarea i gestionarea...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online