Managementul IMM-urilor - Def.IMM-urilor In SUA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Def .IMM-urilor : In SUA specialistii apreciaza ca def immurilor trebuie facuta dupa urmatoarele criterii: proprietarul trebuie sa fie o pers sau un grup de pers compus din cel mult 15-20 de pers; managemetul intreprinderii trebuie sa fie independent; activitatea intreprinderii trebuie sa fie localizata geografic (intreprinderea sa actioneze numai intr-o localitate); in comp cu intreprinderile mari care actioneaza in aceeasi ramura de activitate, intreprinderea resp este mica sau mijlocie. In UE exista 3 cat de IMMuri:1.microintreprinderea cu un nr de angajati intre 1-9; 2.intreprinderea mica cu un nr de angajati intre 10-99; 3.intreprinderea mijlocie cu un nr de angajati intre 100-499. In UK : intrepr mica are o cota mica de piata, sin u poate influenta piata, este condusa de proprietar sau asociati, iar proprietarul este si manager, este independenta sin u constituie o parte a unei firme mai mari; Pt o intrep mica cifra de afaceri san u depaseasca 1.4 mil de lire sterline, nr de angajati sa fie mai <sau= cu 50pers/sapt, capitalul san u depaseasca 0.7mil de lire; Pt o intrep mijlocie CA san u depaseasca 5.75 mil lire, nr de angajati sa fie <sau= cu 250 pers/sapt, capitalul social san u depaseasca 2.8 mil lire; In Japonia immurile sunt delimitate de 2 criterii:valoarea capitalului si nr de angajati: pt o intrep mica in domeniul industriei si transporturilor, 299 pers si 100 mil yeni; in domeniul comertului cu ridicata 100 pers si 30 mil yeni, in domeniul comertului cu amanuntul si al serviciilor 50 pers si 10 mil yeni. In Germania immurile imbina criterii cantitative si calitative: unitarea proprietatii si a riscului, unitatea managementului, unitatea proprietarului si a firmei. Intrep mica are un nr de angajati de 1-49 pers si o CA de max 1 mil marci si intreprinderea mijlocie un nr de angajati de 50- 499 pers si CA de max 100 mil de DM. In Franta este folosit crieteriul nr de angajati: microintreprinderea are un nr de angajati de 1-9 pers, intrep mica 10-49 pers si intrep mijlocie 50-499 pers. In Danemarca intrep mica un nr de angajati < de 50 pers si intrep mijlocie intre 50-200 pers. In Elvetia domina IMMurile (77% din forta de munca), crietriul de clasific este nr de angajati: intrepr mica 1-49, intrep mijloc 50-199. In Romania cf legii nr 133/1999 pv stimularea intreprinzatorilor private pt infiintarea si dezvoltarea immurilor, o intreprindere se incadreaza in cat IMMurilor daca indeplineste urmatoarele conditii: 1)sa aiba sub 250 angajati: microintreprinderile pana la 9 salariati, intrep mici intre 10 si 49 salariati si intrep mijlocii intre 50 si 249 salariati. 2)sa fie independente fata de intreprinderile mari, adica san nu aiba ca actionar personae juridice care indeplinesc cond: au peste 250 de angajati si detin peste 25% din capitalul social . 3)sa aiba o cifra de afaceri anuala echivalenta cu pana la 8 mil de euro.Nu fac parte din IMMuri societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii,
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Managementul IMM-urilor - Def.IMM-urilor In SUA...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online