{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Mk financiar - Caracteristicile particulare care...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Caracteristicile particulare care diferentieaza serviciile de produse : 1. Intangibilitatea (principala caracteristica, valoarea adevarata a serviciilor poate fi evaluate numai dupa cumparare); 2. Inseparabilitatea (conditia de existenta a cererii de servicii este data de sincronizarea momentelor de prestare si consum); 3. Perisabilitatea (imposibilitatea stocarii cererii de servicii; cererea = character imperative => principala problema = livrarea la cerere); 4. Varietatea (nivelul cantitativ al serviciilor nu este constant, ci fluctueaza in functie de persoana prestatoare, locul si momentul presarii) 5 Gradul inalt de copiere (introducerea pe piata a unui nou serviciu financiar este supus unui mare risc de copiere, concurenta fiind capabila sa reproduca serviciile cu success pe piata intr-un timp relative restrans si cu costuri mai mici decat in cazul dezvoltarii individuale). Mixul de mk fin-bancar: produsul, pretul, prestarea in distributie, promovarea (“4p” proprii produselor si derviciilor), personalul, procesele, premisele fizice (“3p” specifici serviciilor). Mijloacece promotionale cu un impact ridicat (vanzarea personala, reclama de la gura la gura, scrisoarea pe adresa (mailingul), publicitatea prin presa, publicitatea prin televiziune. Procesul de gestiune al personalului: - angajarea omului potrivit la locul potrivit, definirea obiectivelor tranzactionale, gestiunea motivatiei, gestiunea atitudinilor, controlul rezultatelor, relocarea personalului inapt. Aspectele pt a realize un mk de success : 1. Identificarea pietelor care sunt profitabile in relatie cu activitatea lor; 2. Analiza nevoilor curente si viitoare ale clientilor; 3.Intocmirea planurilor si strategiilor de mk pt atingerea obiectivelor. Perisabilitatea serv financiare : este legata de imposibilitatea stocarii cererii de servicii. Cererea are un character imperative si de aceea o problema principal ape care perisabilitatea o poate crea unei banci este livrarea la cerere. Daca cererea este durabila, permanenta si uniforma, societatea financiara isi poate planifica si asigura personalul pt prestarea serviciului. In cazul in care cererea pt servicii este disproportionate pot aparea probleme.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online