{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Mk international - Fazele implicarii in mk-ul international...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Fazele implicarii in mk-ul international : 1. internationalizarea in cascada – studiul exploratoriu al pietei diferitelor tari tinta; - selectionarea zonei sau a tarii identioficata ca fiind cea mai favorabila; - definirea modului de prezentare a intreprinderii pe acesta piata; - definirea unei oferte comerciale in termeni de produse, servicii si preturi adaptae conditiilor de pe piata respectiva; -constituirea fortei de vanzare si definirea politicilor de distributie si comunicatie; 2. Mk-ul global – considera lumea ca o singura piata si presupune elaborarea unei strategii unice la nivelul intregii lumi. Internationalizarea este un process, succesiune de etape care ii permit sa realizeze o abordare progresiva a pietelor straine. Dupa Cateora : 1. Mk-ul extern direct – firma nu cultiva clienti externi, dar o comanda intamplatoare de la un comparator strain poate constitui factorul care stimuleaza interesul firmei pt a-I dezvolta vanzarile in strainatate. 2. Mk-ul extern neregulat sau ocazional – productia duplimentara poate avea un mk ocazional; - exportul se realizeaza doar pt ca exista bunuri disponibile, fara ca managerii sa aiba intentia de a continua relatiile cu strainatatea. De indata ce cererea interna creste si absoarbe cantitatile excedentare, vanzarile in strainatate sunt abandonate; - aceste forme fac din
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online