Mk international - Fazele implicarii in mk-ul international...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Fazele implicarii in mk-ul international : 1. internationalizarea in cascada studiul exploratoriu al pietei diferitelor tari tinta; - selectionarea zonei sau a tarii identioficata ca fiind cea mai favorabila; - definirea modului de prezentare a intreprinderii pe acesta piata; - definirea unei oferte comerciale in termeni de produse, servicii si preturi adaptae conditiilor de pe piata respectiva; -constituirea fortei de vanzare si definirea politicilor de distributie si comunicatie; 2. Mk-ul global considera lumea ca o singura piata si presupune elaborarea unei strategii unice la nivelul intregii lumi. Internationalizarea este un process, succesiune de etape care ii permit sa realizeze o abordare progresiva a pietelor straine. Dupa Cateora : 1. Mk-ul extern direct firma nu cultiva clienti externi, dar o comanda intamplatoare de la un comparator strain poate constitui factorul care stimuleaza interesul firmei pt a-I dezvolta vanzarile in strainatate. 2. Mk-ul extern neregulat sau ocazional productia duplimentara poate avea un mk ocazional; - exportul se realizeaza doar pt ca exista bunuri disponibile, fara ca managerii sa aiba intentia de a continua relatiile cu strainatatea. De indata ce cererea interna creste si absoarbe cantitatile excedentare, vanzarile in strainatate sunt abandonate; - aceste forme fac din relatiile cu strainatatea....
View Full Document

This note was uploaded on 04/02/2012 for the course ROMANIAN 101 taught by Professor None during the Spring '12 term at Clover Park Technical College.

Ask a homework question - tutors are online