Mk Strategic - 1 a Mk-ul strategic actual Dep de mk integreaza activitatile de exploatare creare si oferire a valorii Specialistii de mk dezvolta

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. a) Mk-ul strategic actual: Dep de mk integreaza activitatile de exploatare, creare si oferire a valorii; Specialistii de mk dezvolta un mk bazat pe acceptare din partea clientilor; mk-ul se axeaza pe pastrarea clientilor existenti si constituirea loialitatii; Mk-ul tinteste vanzari pe termen lung; Cheltuielile de Mk sunt considerate investitii. b) Mk-ul strategic classic: Dep de mk desfasoara activit de mk; Specialistii de mk dezvolta actiuni “stanjinitoare” pt clienti; Mk-ul se axeaza pe castigarea de clienti noi, Mk-ul tinteste tranzactia imediata, Cheltuielile de mk sunt pur si simplu cheltuieli. 2. Caracteristicile unitatii strategige de activitate: - este o etnitate de sine statatoare din cadrul intreprinderii, care desfasoara una sau mai multe activitati interconectate; - pe piata pe care actioneaza are proprii ei concurenti; - se afla in responsabilitatea unui manager, el detinanad controlul asupra majoritatii facorilor determinanti ai profitului. 2. Limitele de utilizare a metodei Boston Consulting Group (BCG) si General Electric(GE). a) Metoda BCG poarta numele unei renumite companii de consultanta si are ca scop analiza situatiei fiecarei unitati strategice de activitate la un moment dat pe baza a 2 criterii: rata de crestere a pietei (atunci cand rata de crestere a pietei este <10%, spunem ca avem o rata mica de crestere a pietei si atunci cand rata de crestere este >10% avem o rata ridicata de crestere a pietei. Deci, reliefeaza ritmul de evolutie al pietei, privita prin prisma cererii, de la o perioada de referinta la alta) si pozitia concurentiala a intreprinderii pe piata(cuantifica relatia existenta intre intreprinderea in cauza si concurentul ei principal, ca baza a evaluarii puterii intreprinderii pe piata). Daca acest indicator va avea va avea valoare supraunitara, vom spune ca avem o pozitie concurentiala a firmei mare, iar daca indicatorul va avea val subunitara, vom spune ca avem o pozitie concurentiala a firmei mica. Matricea BCG: *Dilemele = sunt unitati strategice de actiune care de caract printr-o rata de crestere a pietei mare si o pozitie concurentiala a firmei mica. Noile actiuni ale unei firme apar sub forma dilemelor. Ele necesita sustinere cu resurse in incercarea de a le transorma in lider ai pietei si a face fata rcp. Ele au nevoie de sustinere financiara; *Stelele = unit strat de actiune care se caract printr-o pcaf mare (>1) si o rcp mare (>10%). Ele necesita sustinerea pentru conservarea si dezvoltarea pozitiei pe piata, pt a face fata atacurilor concurentei, pentru a face fata ritmului de crestere a pietei; *Vacile cu lapte sau saci cu bani = unit strat de actiune care se caract printr-o rcp mica (<10%) si o pcaf mare (>1). Ele repre principala sursa de venituri a firmei; *Pietrele de moara = unitate strat de actiune care se caract
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/02/2012 for the course ROMANIAN 101 taught by Professor None during the Spring '12 term at Clover Park Technical College.

Page1 / 6

Mk Strategic - 1 a Mk-ul strategic actual Dep de mk integreaza activitatile de exploatare creare si oferire a valorii Specialistii de mk dezvolta

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online