programa_de_practica_an_III_MK

programa_de_practica_an_III_MK - UNIVERSITATEA BABE¬-BOLYAI...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: UNIVERSITATEA BABE¬ß-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE $TIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE MARKETING PROGRAMA DE PRACTICA in unitńÉ Ň£ ile economice pentru specializarea MARKETING anul III an universitar 2005-2006 Disciplinele: Bazele Marketingului si CercetńÉri de Marketing 1. Prezentarea generala a unitńÉŇ£ii economice analizate 2. Mediul de marketing al firmei 2.1 Micromediul de marketing 2.2 Macromediul de marketing 3. Cercetarea pieŇ£ei unitńÉŇ£ii economice 3.1 Capacitatea pieŇ£ei 3.2 Dinamica pieŇ£ei 3.3 Aria pieŇ£ei 3.4 Structura pieŇ£ei 4. Politica de produs a firmei 4.1 Obiectivele politicii de produs a firmei 4.2 Gama de produse oferita 4.3 Ciclul de viata al produselor 4.4 Lansarea noilor produse 4.5 Strategii de produs aplicate 5. Politica de preŇ£ a firmei 5.1 Obiectivele politicii de preŇ£: adoptata. 5.2 Strategii de preŇ£ utilizate 6. Politica de distribuŇ£ie a firmei 6.1 Obiectivele politicii de distribuŇ£ie adoptata 6.2Canale de distribuŇ£ie utilizate 6.3 Strategia de distribuŇ£ie in perspectiva6....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

programa_de_practica_an_III_MK - UNIVERSITATEA BABE¬-BOLYAI...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online