{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SISTEMUL INFORMATIC - ex info - SISTEMUL INFORMATIC(CIBS...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SISTEMUL INFORMATIC (CIBS – Computer Based Information System) = un system informational care are ca un element de culegere, stocare, transmitere si transformare un calculator electronic.Elementele lui sunt: resurse de personal (informaticieni, utilizatori nespecialisti), resurse materiale (calculatoare, imprimante), resurse software (procesoare de texte, de tabele, pachete de programe, sisteme de gestiune a bazelor de date,etc), baza de date (descrierea produselor, clientilor, angajatilor, stocurilor, tarnzactiilor) INFORMATICA = stiinta prelucrarii rationale, indeosebi prin masini automate, a informatiei, considerate ca support al conostintelor umane si al comunicarilor in domeniile tehnice, economice si sociale. Informatica cuprinde domeniile legate de proiecatrea, constructia,evaluarea, utilizarea si intretinerea sistemelor de prelucrare automata a datelor, incluzand componentele hardware, software, elemente organizationale si umane, impactul lor in industrie, administrare si comert, viata social-politica si educatie. COMPONENTELE INFORMATIEI EC. SI DE AFACERI : Sistemele informatice (SI) si Tehnologia Informationala (IT) care cuprinde: calculatoare, retele locale, posta electronica, comunicatiile de date, memorarea si regasirea electronica a textelor, editoare de texte, prelucrarea datelor, grafica, spatii de lucru, etc. Caracteristici: asigura un mijloc de stocare, posibilitatea telecomunicatiilor de a extinde raza experientei locale, automatizarea controlului si mecanizarea aritmeticii si logicii. SISTEM DE NUMERATIE = totalitatea regulilor folosite pentru scrierea numerelor cu ajutorul unor simboluri, numite cifre. Clasificare: sisteme de numeratie nepozitionale (= cu sistemul roman care util. simbolurile de baza I, V, X, L, C, D, M pt 1, 5, 10, 50, 100, 500 resp. 1000); sisteme de numeratie pozitionale. CALCULATORUL sau SISTEMUL DE CALCUL = dispozitiv care lucreaza automat, sub controlul unui program memorat, acceptandu-l si prelucrand date in vederea producerii de informatii ca rezultat al prelucrarii. Orice calculator are 3 parti: HARDWARE(partea de echipament a pc), SOFTWARE(partea de programe), si FIRMWARE(partea de microprograme).Principiile Von NEWMANN : Unitate de calcul => Procesor => Dispozitive periferice => Memprie externa => transfer de la memoria interna la cea permanenta si de la cea permanenta la cea interna. Orice calculator este compus din unul sau mai multe procesoare, memorie interna, dispozitive de I/E, memorie externa, orologii, terminale, interfata de retea,etc. HARDWARE = totalitatea componentelor fizice; SOFTWARE = contine totalitatea programelor; PROCESORUL = unitatea de prelucrare a informatiei, responsabil de coordonarea celorlalte componente, producator: INTEL sau AMD, frecventa de lucru: acum 10 ani: 100 – 200 Mhz; azi: >2000 Mhz; MEMORIA = interna (operative, volativa, RAM) – placi de memorie, rapida, depinde de current electric; = externa (permanenta, disc sai flach) – HDD, FDD, CD, DVD, Flach USB, lente,magnetice/optice, nevolatile; MODURI DE ACCES LA MEMORIE : 1.RAM – random access: placile RAM, HDD; 2. ROM – Read Only: CMOS, CD-ROM, DVD-ROM ; 3. R/W – Read Write: CD-RW, DVD –RW; CLASIFICARI: 1.Mediu – memorii magnetice: FDD, HDD; - Memorii
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}