Utilizarea internetului in afaceri

Utilizarea internetului in afaceri - Ce este URL Uniform...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ce este URL : Uniform Resource Locator = adreseaza unic resurse informationale stocate in locatiile unei retele si iau forma unor siruri de caractere ce permit identificarea transparenta a utilizatorului datorita interfetei browserelor. Sunt de forma: serviciu://nume-gazda.subdomeniu.domeniu:port/cale-director . Elemente componente: tipul resursei, numele serverului pe care se afla resursa calea resursei, parametrii care se transmit resursei ca sir de caractere. URL-urile nu pot contine anumite caratere cum ar fi spatiile si tab. Servicii associate URL : a) posta electronica prin URL sau URL-urile de tip e-mail. B) Telnet – posibilitatea de a se conecta la alte PC-uri din internet ca sic and s-ar conecta direct la acel calculator: telnet://adresa calculator. C) HTTP: http://www.numeserver.com/cale/numefisier.html . Diferente intre SDI si TDI: SDI - single document interface = metoda de organizare a aplicatiei de interfata grafica utilizator in ferestre individuale pe care sistemul de operare si managerul ferestrelor le manipuleaza separate. Fereastra nu are o alta fereastra background sau parinte ce contine meniu sau toolbar ci fiecare fereastra are propriul meniu sau toolbar. TDI = tabbed document interface = permite ca o singura fereastra sa contina documente multiple utilizand tabs ca instrument de navigare intre acestea. Functiile browserului : a) sa trimita informatii despre wb in format propriu internet si www. B) sa primeasca informatii trimise de webserver sau sa trimita mesaje de eraoare catre utilizatori. C) sa afiseze informatii in modul in care se patreaza indicatiile de proiectare incluse in antetul documentului original. D) sa furnizeze utilizatorilor un mod de a inmagazina semnele de carte sau hotlist entries ale locatiilor ce pot fi vizitate din nou. E) sa tina un istoric al articolelor ce au fost selectate sis a permita utilizatorilor reactivarea ultimei intrari. F) sa asigure un managemet al memoriei care sa permita minimizarea timpului de incarcare. G) sa fiseze posibile legaturi intr-un mod clar si sa citeasca actiunile utilizatorilor la selectia acestora, trimitand informatiile bazate pe aceste legaturi. Ce este un Plugin si ce rol are : Plugin-uri difera prin extensii ce modifica, adauga sau extend functionalitati, dar diferenta este ca un plugin rezida in general aplicatia principala din interfata utilizator si are limitary bine definite a posibilului set de actiuni, uneori sunt utilizate pt a scadea dimensiunea aplicatiei si oferta functii optionale. Cele mai importante plugin-uri sunt : play-erele hypermedia, view-erele 3D, Plugin-uri real time. Etapele proiectarii aplicatiilor web : - culegerea specificatiilor, naliza, proiectarea, implementarea, testarea. Echipa de proiectare:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/02/2012 for the course ROMANIAN 101 taught by Professor None during the Spring '12 term at Clover Park Technical College.

Page1 / 3

Utilizarea internetului in afaceri - Ce este URL Uniform...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online