APLICAÞIA 4de completat

APLICAÞIA 4de completat - proiecte –...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: proiecte – aplicaţii - teste APLICAŢIA 4 Ce veţi scrie în prezenţa PURTĂTORULUI DE PROIECT? ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Proiectul a) Care este scopul(obiectivul principal) întreprinderii dvs.? ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ b) Obiectivele pe termen scurt ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ c) Precizaţi ce aţi facut deja în cadrul acestui proiect! Menţionaţi câteva obiecte pe termen lung ! Care sunt perspectivele de dezvoltare ale domeniului în care veţi lansa afacerea? ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Produsul Care sunt produsele şi/sau serviciile dvs. ? ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Ce necesitaţi satisfac acestea ? (nevoi vitale, moda) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Care sunt parametrii produsului / serviciului dvs. (preţ, cost, profit unitar, calitate) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Piaţa Care sunt principalele direcţii privind caracterizarea mediului înconjurător(mediul în care vă desfăşuraţi activitatea) ? ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Enumeraţi caracteristicile şi tendinţele pieţei relativ la produsele/serviciile dvs. ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Care sunt clienţii cărora vă adresaţi? Care sunt caracteristicile lor? ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Ce-i atrag pe clienţi la produsele/serviciile dvs. ? ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Cât de des cumpără aceste produse/servicii ?...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

APLICAÞIA 4de completat - proiecte –...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online