Aplicatia 3 - 3.6. APLICAIA 3 3.1. Analizati n funcie de...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3.6. APLICAŢIA 3 3.1. Analizati în funcţie de zona de provenienţă a fiecăruia dintre dumneavoastră, studiile de oportunitate realizate în măsura în care acestea vă sunt accesibile. 3.2. Care sunt în opinia dumneavoastră problemele prioritare în zona analizată care pot face obiectul unor noi studii de oportunitate?
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/02/2012 for the course ROM 101 taught by Professor None during the Spring '12 term at Clover Park Technical College.

Ask a homework question - tutors are online