{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

capitolul4 - CAPITOLUL 4 CONCEPTE TEHNICI I INSTRUMENTE DE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CAPITOLUL 4 CONCEPTE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE DE MARKETING UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE Încorporarea marketinglui, ca filosofie, în sistemul de management al organizaţiei impune apelarea de concepte, tehnici şi instrumente corespunzătoare al căror conţinut exprimă dubla lor vocaţie: cea specifică managementului şi marketinglui. Apariţia şi dezvoltarea acestora poartă amprenta diversităţii de situaţii reclamate de funcţionarea eficientă a sistemului de management, motiv pentru care este dificil de realizat o sistemetizare riguroasă a lor. De observat, în acest context, că asimilarea marketinglui în firmă s-a realizat (procesul continuă şi în prezent) pe două căi: a) prin reformularea unor concepte, tehnici şi instrumente clasice aparţinând fie managementului general, fie celui de ramură, corespunzător în cele mai multe cazuri funcţiunilor firmei; b) prin includerea unor concepte, tehnici şi instrumente noi , specifice funcţiunii de marketing, abordată separat, în relaţie de cooperare cu celelalte funcţiuni. O astfel de situaţie creează dificultăţi în înţelegerea corectă a sistemului de utilizare a conceptelor respective. Ele sunt alimentate şi de abordarea, relativ diferită a conceptelor, în teorie, fiind întâlnite, frecvent două situaţii: una în cadrul lucrărilor de specialitate clasice, care reflectă parţial şi incomplet viziunea de marketing şi alta, în lucrările de marketing, care reflectă parţial şi incomplet, viziunile celorlate ştiinţe. 63
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Concepte, tehnici şi instrumente de marketing utilizate în managementul activităţilor specifice Înţelegerea cât mai exactă a modului de utilizare a acestor concepte, tehnici şi instrumente poate fi realizată prin luarea în considerare a locului deţinut de acestea în cadrul sistemului de management. În literatura de specialitate se regăsesc frecvent astfel de abordări, fiind deja, în uz, o serie de termeni care reflectă destul de cuprinzător conţinutul proceselor. Cel mai frecvent, conceptele, tehnicile şi instrumentele aferente managementului general şi de ramură, sunt înglobate în cadrul unui concept mai larg, intitulat marketing integrat , denumirea sugerând încorporarea viziunii de marketing în desfăşurarea proceselor aferente componentelor structurale ale firmei, altele decât cea de marketing. Conceptele, tehnicile şi instrumentele aferente managementului activităţilor concrete de marketing sunt tratate în cadrul conceptelor de marketing strategic şi marketing tactic . 4.1. Marketing integrat Termenul marketing integrat este adus în discuţie în lucrările de specialitate (de marketing) ori de câte ori este abordat modul concret de încorporare a viziunii de marketing, ori a unor instrumente ale acestuia, în desfăşurarea proceselor din firmă, unele de ansamblu, corespunzătoare managementului general, altele parţiale aferente funcţiunilor tradiţionale ale firmei. El este dezvoltat, cu precădere, în capitolele dedicate
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

capitolul4 - CAPITOLUL 4 CONCEPTE TEHNICI I INSTRUMENTE DE...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online