Conducerea - proiecte – aplicaţii teste 9.4 CONDUCEREA...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: proiecte – aplicaţii - teste 9.4. CONDUCEREA SI PERSONALUL FIRMEI (GOSPODĂRIEI AGROTURISTICE) • Conducerea (se vor completa, pentru fiecare poziţie, tabelele urmatoare) Funcţia Numele şi prenumele Studii Vârsta Vechime în profesie Specializare Locuri de muncă anterioare Funcţia deţinută De la data de La data de Principalele responsabilităţi în cadrul firmei: • Personalul angajat Numar total de salariaţi: ___________ din care, direct productivi: ___________ (Organigrama poate fi ataşată, dacă e cazul) 9.5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE 1 . Produsele / serviciile actuale : (Descrieţi tipul de produse/servicii şi caracteristici, procentul din cifra de afaceri, preţ vânzare) 2. Impactul asupra mediului: (Descrieţi cum poate proiectul afecta mediul şi ce soluţii aţi gândit pentru eliminarea acestor efecte). (Studiul de impact se ataşează dacă e cazul) 3. Modul de asigurare cu utilităţi: (Unde va fi implementat proiectul, adresa, descrieţi spaţiul şi cum sunt asigurate utilităţile necesare) (0 schiţa de amplasare a mijloacelor fixe achizitionate se va ataşa) 4. Descrierea investiţiei propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior Obiectul investiţiei Furnizor Valoarea estimate Durata de amortizare (ani) TOTAL: (Se vor anexa oferte de la principalii fumizori, precum şi proiectul, autorizaţiile şi avizele necesare, după caz). 5. Graficul de realizare a investiţiei: Activitatea Durata de implementare Luna 1 Luna 2 ............. Luna n curs interactiv 15 proiecte – aplicaţii - teste 6. Modificările necesare la echipamentele, clădirile existente: (Prezentaţi numărul de posturi create, tipul postului, calificări necesare, salariul lunar propus, inclusiv taxele. Descrieţi cum intenţionaţi să recrutaţi personalul necesar şi cum vă propuneţi să motivaţi personalul). 7. Cheltuieli de producţie anuale: Detaliaţi cheltuielile directe şi indirecte anuale de activităţi ce se desfăşoară în urma implementării proiectului la capacitatea maximă). 8. Venituri anuale preconizate: (Detaliaţi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produse/servicii oferite prin implementarea proiectului în capacitatea maximă a echipamentului). 9. Descrierea sumară a principalelor procese de cazare şi loisir: 10. Date tehnice cu privire la principalele maşini, utiiaje si mijloace de transport aflate în proprietatea agentului economic: Mijloc fix Date tehnice An fabricaţie Valoare 11. Imobile: Denumire Destinaţie Proprietate Inchiriate Valoare Ipoteci Val. chirie Perioada Prezentaţi locul unde gospodaria îşi desfăşoară activitatea şi cum sunt asigurate utilităţile necesare (energie electrică, apă, canal)....
View Full Document

This note was uploaded on 04/02/2012 for the course ROM 101 taught by Professor None during the Spring '12 term at Clover Park Technical College.

Page1 / 7

Conducerea - proiecte – aplicaţii teste 9.4 CONDUCEREA...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online