Planul de marketing în turismul rural

Planul de marketing în turismul rural -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
proiecte – aplicaţii - teste Planul de marketing în turismul rural Planul de marketing trebuie să cuprindă cercetarea pieţei, strategia generală de marketing, strategia de preţ, de distribuţie, servirea clienţilor, promovarea (publicitatea, reclama) şi previzionarea vânzărilor. Unul din punctele de cel mai mare interes pentru potenţialii creditori şi investitori este existenţa pieţei reale pentru produsele sau serviciile propuse. În acest capitol se va defini obligatoriu piaţa ţintă , caracteristicile şi potenţialul ei. Pentru a dovedi ca există o piaţă profitabilă trebuie parcurse două etape: a) Identificarea interesului pieţei , aceasta presupune a fi arătaţi care sunt acei clienţi care au nevoie de produsul/serviciul respectiv şi că aceştia sunt disponibili să-l plătească. Clasificaţi clienţii pe grupe omogene (segmente majore de piaţă), arătaţi care sunt bazele deciziei de cumpărare (preţul, calitatea, serviciile conexe, mimetismul, etc). Arătaţi cine şi unde sunt majoritatea clienţilor care manifestă interes pentru produsul/serviciul oferit, de ce, şi explicaţi ce veţi face pentru a corecta reacţia potenţialilor clienţi care nu manifestă interes. Faceţi o evaluare a punctelor tari şi slabe a produselor şi serviciilor concurente şi indicaţi numele companiilor care le furnizează. Precizaţi sursele de date. Determinaţi cât din piaţă este deţinut de firmele concurente, volumul vânzărilor lor, capacitatea lor de acoperire a pieţei şi tendinţele de profit. Arătaţi cine este primul la calitate, la preţ, cine şi de ce a ieşit pe piaţă în ultimul an. De ce cumpără clienţii de la anumiţi concurenţi, de ce credeţi că puteţi atrage din clienţii lor. b) Documentarea asupra potenţialului pieţei, este importantă pentru că oferă o bază tuturor proiecţiilor financiare din PA. Datele privind mărimea pieţii şi rata de creştere trebuiesc fundamentate pe informaţii reale. Rezultatele studiilor de piaţă, chestionarele clienţilor şi studiile demografice conferă credibilitate proiecţiilor obiectivelor de afaceri. Indicaţi sursele de date şi metodele utilizate pentru planificare. Descrieţi strategia şi filosofia generală de marketing aşa cum reiese din cercetarea şi evaluarea pieţei. Faceţi referiri la următoarele aspecte: ce grupe de clienţi vizaţi pentru primele vânzări, pe ce forţe de vânzare mizaţi, care trăsături ale produsului/serviciului vor fi vârful de lance în generarea vânzărilor, ce inovaţii sau tehnici de marketing veţi utiliza pentru a deveni mai persuasivi, care sunt tendinţele sezoniere şi regionale, pe ce areal veţi opera, dacă aveţi un plan de obţinere a unor contracte guvernamentale, cu plata în avans, etc.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/02/2012 for the course ROM 101 taught by Professor None during the Spring '12 term at Clover Park Technical College.

Page1 / 9

Planul de marketing în turismul rural -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online