Proiect Valea Mariei-D Agroturism

Proiect Valea Mariei-D Agroturism - Infiintarea unei...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Infiintarea unei pensiuni turistice la Valea Mariei – Jud. Satu Mare Iclenzan Ioana Cristina Anul 5, Marketing, I.D.D 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
CUPRINS 1.1 Titlul: ............................................................................................................................................. 3 1.2 Localizarea .................................................................................................................................... 3 1.3Suma solicitată de la finanţator ..................................................................................................... 4 1.4Rezumat ......................................................................................................................................... 4 1.5 Justificarea proiectului .................................................................................................................. 5 1.6 Obiective şi jaloane ....................................................................................................................... 7 1.7 Grupuri tinta ................................................................................................................................. 8 2.1 Descrierea detaliată a activităţilor ................................................................................................. 9 2.2 Echipa de implementare .............................................................................................................. 18 2.3 Durata Proiectului ....................................................................................................................... 19 Duratata proiectului este de 15 luni. ................................................................................................ 19 2.4. Bugetul Proiectului ................................................................................................................... 19 2.5 Suma solicitată de la finanţator .................................................................................................. 28 2.6 Managementul riscurilor ............................................................................................................. 28 2
Background image of page 2
1.1 Titlul: Infiintarea unei pensiuni turistice la Valea Mariei - Jud. Satu Mare 1.2 Localizarea Este o zonă complexă cu peisaje naturale deosebite (Luna Şes cu Vârful Pietroasa, Depresiunile Puturoasa şi Cămărzana, Lacul Călineşti-Oaş), folclor şi artă populară bogată şi de mare tradiţie. Zona Codru prezintă cele mai atractive peisaje la Oţeloaia, Valea Bolzii, Hodişa, Valea Mariei , Izvorul lui Pintea. Principalele unităţi de cazare din judeţ, cu activitate pe parcursul întregului an sunt următoarele: Hotel Dacia, Hotel Aurora, Hotel Sport, Hotel Dana şi Hotel Casablanca, Vila Bodi,Vila Rania,Vila Mihaela, toate din municipiul Satu Mare, Hotel Oşanul - Negreşti Oaş, Cabana Calinesti Oas, etc. Pe drumul national dintre orasele Satu Mare si Negresti Oas , in apropiere de cel din urma,
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/02/2012 for the course ROM 101 taught by Professor None during the Spring '12 term at Clover Park Technical College.

Page1 / 29

Proiect Valea Mariei-D Agroturism - Infiintarea unei...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online