{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

camnangkhoinghiep - Bn c th download min ph ti liu ti...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B n có th download mi n phí tài li u t i http://thegioiwebsite.net C m nang kh i s kinh doanh Ph n đ u Tác gi : Tr n Ph ng Minh ươ Quá trình kh i s kinh doanh c a b n b t đ u t lúc có m t ý t ng lóe lên và có th ưở t m g i là k t thúc khi công ty b n đã đi vào ế ho t đ ng n đ nh. Th i gian này có th ch kéo dài vài tháng, có khi l i bu c b n ph i xoay x hàng năm tr i. Vi c ph i đ i di n v i b n li t kê (ch a đ y đ ) danh sách ư nh ng vi c c n làm nh lên k ho ch kinh ư ế doanh chi ti t, đ t tên công ty, tuy n d ng ế nhân viên, tìm ngu n v n… làm b n hoa m t, nh c đ u vì không bi t b t đ u t đâu và ế vi c gì c n u tiên làm tr c. Tuy nhiên b n đ ng quá lo l ng. Tu n t th c hi n theo ư ướ 75 b c d i đây, b n s c m th y d ng nh quy trình này không quá ph c t p và ướ ướ ườ ư khó khăn nh b n t ng. ư ưở B c đ u tiên b n c n làm là: Đ c và suy ng m. ướ PH N 1: K HO CH VÀ M C TIÊU 1 - 5: So n th o k ho ch kinh doanh c a b n ế So n th o b n k ho ch kinh doanh là m t trong nh ng vi c đ u tiên b n c n ti n ế ế hành tr c khi b t tay vào nh ng vi c khác. B n k ho ch kinh doanh chi ti t đ c ướ ế ế ượ xem nh “kim ch nam” cho các quy t đ nh c a b n trong su t c quá trình ho t đ ng ư ế kinh doanh sau này, giúp b n tìm ra l i đáp cho câu h i v tính kh thi c a ý t ng ưở kinh doanh. M t “tác d ng ph ” c a b n k ho ch kinh doanh là t o d ng ni m tin ế cho các nhà đ u t ti m năng tr c khi h đ ng ý cho b n vay ti n. B n k ho ch ư ướ ế kinh doanh còn là m t công c h tr trong khi b n giao ti p v i các đ i tác ti m năng, ế các bên liên doanh, nhà cung c p, nhân viên và th m chí là c khách hàng. 1. Tr c khi l p k ho ch kinh doanh, b n hãy nghiên c u các ngu n l c và ướ ế công c có th giúp đ b n. Ngoài các cu n sách kinh doanh, b n nên nghĩ đ n m t ế s ch ng trình ph n m m chuyên d ng. B n cũng có th nh c y s tr giúp tr c ươ ti p t các t ch c kinh doanh, hi p h i ngành ngh đ a ph ng, ho c tham gia các ế ươ khóa đào t o t i các tr ng cao đ ng, đ i h c ho c các cu c h i th o kinh doanh. ườ N u kh năng tài chính ch a cho phép, b
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}