dang_ky_hocphan_3-2011-2012 - ‘ 130(30136 THU’ONG CoNG...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‘ 130 (30136 THU’ONG CoNG HOA XA H01 CHfJ NGHiA VIET NAM TRUONG DH CONG NGHIEP TP.HCM Doc Iéjp — To' do — Hanh phfic Sci: M/DHCN _ DT TP. H5 Chi Minh, ngc'zyé thdngfivi némgéalol ‘ THONG B1510 (V/v: Being k}? hpc phdn vc‘r do'ng hpc phi gip dung cho hpc k}? 3 na’m hpc 2011-2012 doii véi hoe ché tin chi) Cfin cit véo tién (‘16 (11210 too 1151111 hoc 2011-2012, Nhéi truémg théng béo thb’i gian dang ky hoc phi‘m va dong hoc phi hoe kg» 3 ném hoc 2011—2012 déi véri céc he sau: 1. Thb'i gian ding k}? hoc phi‘m Sinh vién theo déi trén being thbi gian dang k)" hoc phim kém theo. 2. Mot 33 [1m 3" khi ding k3? hoc phan: ~ Sinh vién dang ky hoc lai céc hoe phan chua dot via céc hoc phan céi thién diém trong cimg théri gian nay. Moi thfic mac ve‘l hu‘c'mg déin vé ding k}? hoc phfin Sinh vién lién he} céc nori dé duoc giéi quyét nhu sau: . 961 vc’ri céc lé’p Dai hoc chinh qui, cao daing chuyén nghiep, cao ding nghé lién hé tai Khoa chuyén nganh. 0 Déi Véi céc iép Dai hoc lién thfing, v1‘1'a lém vita hoc, cao ding lién théng, cao dang nghé lién thong lién he} tai Khoa lién thong & Vila liim v1‘Ia hoc. - £161 véi céc lé‘p tai céc (:0 SE! lién hé tai phbng giéo vu tai céc co sf! - Nhfi'ng hoc phan sinh vién da dang ky hoc ma khong déng hoe phi cho dén hét ngay dong hoc phi Ian 1 phan mém 36 buy toan bo lé‘p hoc phan da dang ky. Sinh vién phai tu dang ky lai Ian 2 va déng hoc phi ngay cho dén hét ngay dong phi Ian 2. thg SV chu'a dang ky duoc cac hoc phan do du 51 so 56 dang ky cung thoi gian nay. - Nhan diem N*: Nhung hoc phan Sinh vién da dang ky ma khong dong hoc phi sau khi da het han déng phi Ian 2 thi phai nhan diém N” (No’) hoc phan do. Muon dang ky hoc lai hoc phan nay Sinh vién phai dang ky vac hoc ky sau hoac nam sau khi co cac hoc phan 1116:! mi déng phi cho ca 1511 dang k3? tru'é‘c. - Boi vori cac 161p dai hoc tién tién va cao dang nghé khéa 5 Khoa chuyén nganh dang ky ap ctmg theo thoi khoa biéu cho Sinh Vién. Sinh Vién chi dang ky hoc lai cac hoe phan chua dot va céc hoc phan can phai cai thién diém. Yéu can cac don vi thgc hién thong béo miy ké tit ngay ky./. Noi nhfin: — BGH; — Céc darn vi dfio tao; Lu‘u DT. 1‘: “H“ "_ ’__.» 2/4", ""Tsfilgfiuyén/Xufin Hofm 5:: B 3 8i 2.5 am Sonozm 22:56. E maqmczm NSQVEE Egg NSQmoBm NSNEQJN 33.692 E mamxmohm EEEE NSQonm $99.32“ NEQvQS E EonQ—m EEEE NSQmoEm Eomfiofio 283.93 E “5939.3 EEEE 233222 ~566on NSNEQB 29669.3 Eofimohm 23:5me 3339: .29chon 3332mm NSQmoBm S3232“ N55696— NSQVQE 93395 $8392 Nfioqmozm NSQNQQN NSQNQMN wawmeOm Soflvozm NSQVQS E mSQmQ—m S3396— EE N—oQNQmN 3339.3 NSQmQE NSQmQE E NSQESWN EEEE NEQEPN Sofia}: 98>”ch E NSQNQE EEEE NEQNQ: NSQESN NSQEE— E ~8Qmo2m EEEE NSQmoBm NSQEEN $00692 E NSQmQE EEEE SonQom NSNEQE Sofivcxfi E 290895 EEEE ~50..ng NSQEZN mad—~92 E 5339.: EEEE EommeOm «5969.3 Manx—“9.3 E Hague—m EEEE NSQmoBm msfivohm NSNQQE E m—onQ—m EEEE nSQmEcm flomxvozm 2825.3 E NSQmohm EEEE mSQchm mSQmozo EonQmm NSQXEN EonE£ E «538‘; EEEE NSQmQSm «59.8an E awe 2...: = u =mc awn 3:: sun. a; «a2 .3 Eu: 5.. auz :2 «uz .3 $2 a... a: in ”$2 .. a: «in 3.3 a“. :3 55.. 2...: ii. “a... 3 “:3 £2 chQmQS EE N—chozo EE «56893 Ea Q3893 “—83.23 NEE—émm NSQmQS NSQvaN 23?on 9339.5 Esq—“Emu E 23393 Ea «5.9.820 EE Nfioqmozc E5 NSQmQ—c EE NSQmozc E NfionQmm Soda: o S 93$on Namk‘voxmm UP 3 35. on: Em up 3 m9: 8; am {#4ng 35. no: HQ 555 moi 8; am v .5 a Si 8; an 5% m an S B 3.3 8n no N an S S we: 03 an M an S S we: a: an a 8i 5: cm: a; an 8 we: 5: s: 8; am 8 35. 92. Fa: 8; am we «2.2 um: um: go; am .3 «EM no: .am 8 Si 8: an $8392 8 85” 8; .am $99.3me «a 85m no: no 2.x 2% w: :m E use a. Fig 2.5 :5 2.: Eu 3.; :3 E; 9.3. $2 max. :3 ”=2“. :32 .526. 2.... r 3% Emz $3.23 00m :52 m >6” 00: 5:: we: WM 055 zfio 55 oz? 55v: 8 85 $32 no $55 8 m2: eaz no Somhuohm 26.533. NHonQS E NSQmozm ~58.ng E $3393 28395 E flonQmN $96693 $06698 mSQmQ; flonva Sodvoxwo NSQvam NSQNQNN NHQQNEE NSQQON NSQNQmN N56353— EomngH NSNEQR 93‘.on— mSQwoRo flonohm NSNEQD mSQmQ—m ~56ng SoQNQmN Eoflmcam Eonozo NSQVQMN 299:3me momofimsmcflu Soqghm _ l E NEQnQE 30.9699 “59695 23.692 2839.: «5935.8 NSQmQ: m-OQvoR— $8.693 323.36 Eggnofimcmuouo I ~560ch E9969. Hm ~55.va NSNxvoRo NSQmohm flonQE NSQMCZm “59.33“ EoQNQmm Nfionxmoxom mEQmQ—o “SQ—BEN 2339mm m_ 59.2 min 30 3on92 NSQERO 23.8.2; mafivo‘fl monmQ—m ~59.ng EOQNQMN ”89‘ng N—onQS E flofimeN NEG—Ema? D50 Namhuoxmm NEQVQK : Si mama so or 22. m: a NSQvohm 2339mm NEQvQS NSQVQS mHonohm NHONEQE NSNRQ; EOQNQom E “Smxmoxom 506.829 3.6 3.: sun. 5mm. :mu “2 Nani .fi Suz in. rm: E. «”2 $5 a»: . b. “:5. we __ .E A? 95. $5. 9% :3 gm:— Sn z... 5: SF! sci. 2:: was: go: amas— ue; r u=mu haul Eu E. “:2. a2 :3. 2.. ”:3. E2 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern