TRIGONOMETRIK FONKSIYONLAR

TRIGONOMETRIK FONKSIYONLAR - 1-TRIGONOMETRIK FONKSTYONLAR...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1-TRIGONOMETRIK FONKSTYONLAR 1-Kesin ve ölçülen birinci resimde verilen detaylı hazırlamak lazımdır Fazın yan taraflarının meyil köşesi ne kadar olmalıdır 1-ABCD tropesıyası (Resim l) eşit kenarlıdır AE ve DF hattı BC’ ye perpendı-kulyardır FE=AB=30mm ABE ve DCF eşıtkenarlı açıların eşıtlığmden(hıpo-tenus ve katetler eşit olduğu ıçın)BE=CF ve BE=_50z30_ =O0mm)ABE eşıt- 2 kenar üçgeninde tg?= AE_= 1_6_=1,3?=5S CEVAP 53 BE 10 2-Iskene pestahinin kalınlığı 3mm ve sivri derecesı&i -nı bulun 2-AC'ye perpendıkulyor olan BC-nı çızelım(Resım 2)o zaman AB=14m ve BC=3mm şartlarına esasen eşit kenarlı ABC üçgenini alırız AB 10 Sıvnltme e ÇİŞİM ; D L r c \ ---- Uf--- / : ■ ı D 3-D emir yolu hattında yol verilen eğim 10 00CM'dır Dem eklırkı.uftun yolun her lOOOm mesafesinde yokuş lOm- den çok değildir inisin yol verilen değerlen-de hecelerle ifade edin 3-Farzedelımkı demiryolunun yükseliş sistemi 53 resimde gösterilen gibidir SS Şarta gore AC = lOOOm BC =1 Om (yol verilen meylJABC üçgeninde tg =JBÇ_=J0_=0,010 AC 1000 (yol verilen meyi binde ondurjburada =34olur Cevap=34'dır 4-Uçağm kalktığı yerden 750m mesafede yüksekliği 15m-ye ulaşan ağaçlık vardır Uçak hangi derece altında kalkmalı dır ki ağaçlara değmesin 4-Eğer A noktası şartı olarak uçağın kalkma yer mı (Re s im 53) ,C noktası ise ağaçların olduğu yen gostenrse ? o zaman aranılan açı.ABC üçgeninden bulu nabilir tg=^ = _15_=0,050,^«?52 I Cev ap ^=^52' 750 5-Osmanın açılmış ayaklan arasındaki mesafede 4m ? genlmış ayaklan arasındaki mesafe ise Ğm'dır Osmanın açılmış ayaklarının genlmış ıstıgametı ile m ey dana getirmiş dereceyi bulun 5-59 resimde fermanın sistemi verilmiştir Şarta gore AB=4m ve AC=6m-dır O zaman A&=J_ AC = 3m olur 2 12 23 olur
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ABAe?kenar üçgeninde cos^=AA=3=0,75o^^4f 24' Cevap^4f 24' AB 4 1-TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR. RESİM KÜ SG 6-Ikı mı şlı damın uzunluğu 15m -dır Uzunluğu 9m olan damın 15m'lık damla meydana getirdiği açı ne kadardır 6-33 34 yukarıda 5 sorunun cevaplanmasına bakın 7-Boyu SOcm olan testerenin 30 dışı vardır Bu dişlerin herbınnm boyu ll ? lmm olan eşkenar üçgenden ıbaretdır Dilerin ortasındaki derece kaçtır 7-Uzunluğu SOcm olan testerenin ağzında 30 dış olduğundan herdişm oturacağı lcm olacaktır Tutalım kı ? testerenin dışı resim 59 dakı gibidir O zaman AA=AC= Q,5cm =5mm ? BÛ=ll ? lmm olur (Şarta göre)ABC üçgeninden alıyo-2 ruzkıtg«=Bp_=lU_=2,22^-?w 6?4^ Cevap «6^45' AD 5 3-Konı(kesik konıjşekıllı detalı tezgahta mal etmek için koninin oku ile doğrusu arasındaki meyi derecesinin bilinmesi lazım Çunku tezgahın tutgacı bu dereceye uygunlaştırılıyor Bu dereceye koninin meyi derecesi dıyılıyor Kesin ve ölçülen 3 ve 4 resimlerde verıken detalann kesırının meyi derecesini bulun 8-Bıncı detal(koni)için koninin meyi derecesi olarak<^BD=n;Resım 3)alınıyor fiBD eşkenar üçgenini buluyoruz tg=AA=l,5= 3,f=7f34' AB
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 44

TRIGONOMETRIK FONKSIYONLAR - 1-TRIGONOMETRIK FONKSTYONLAR...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online