{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

02ngon ngu lap trinh C - Ngn ng l p trnh b c cao 10100110...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Ngôn ng l p trình C [email protected] Ngôn ng l p trình b c cao • Ch ươ ng trình d ch s d ch m t ch ươ ng trình vi ế t ngôn ng b c cao sang mã máy #include <stdio.h> int main() { printf(“Hello World”); return 0; } Mã ngu 1 n Mã máy 10100110 01110110 00100110 00000000 11111010 11111010 01001110 10100110 11100110 10010110 11001110 00101110 10100110 01001110 11111010 01100110 01001110 10000110 etc. .. T i sao h c ngôn ng C ? • Là ngôn ng có tính uy n chuy n cao – L p trình có c u trúc – Có kh n ă ng h tr các thao tác m c th p • Có tính kh chuy n cao • D ch ra ch ươ ng trình mã máy có kích th ướ c nh và r t hi u qu khi th c hi n ðượ c s d ng r ng rãi trong l p trình chuyên nghi p • Là ngôn ng n n t ng c a m t s ngôn ng khác (C++, Java, Perl, awk) L ch s ngôn ng C • CPL Combined Programming Language (Barron et al., 1963) • BCPL Basic CPL (Richards, 1969) • B (Thompson, 1970) • C • ANSI C American National Standards Institute C (X3J11, 1989) • C99 (JTC1/SC22/WG14, ISO/IEC 9899, 1999) Ch ươ ng trình C ñầ u tiên output “Hello World!” Gi i thu t #include <stdio.h> int main() { printf(“Hello World!”); return 0; } Ch ươ ng trình C Hello World – Ch ào th ế gi i C u trúc c ă n b n ch ươ ng trình C #include <stdio.h> int main() { printf(“Hello World!”); return 0; } Ch ươ ng trình C Khai báo t p tiêu ñề mô t th ư vi n hàm vào ra Hàm th c hi n chính c a ch ươ ng trình L nh in ra màn hình B t ñầ u hàm chính K ế t thúc hàm chính
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Biên d ch ch ươ ng trình C L i có th s y ra t i pha d ch hay pha liên k ế t Pha d ch Pha liên k ế t int main()
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

02ngon ngu lap trinh C - Ngn ng l p trnh b c cao 10100110...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online