{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

03bieu thuc trong C - Bi u th c Bi u th c trong ngn ng C...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Bi u th c trong ngôn ng C [email protected] Bi u th c • K ế t h p các giá tr b ng toán t ho c g i hàm ñể t o giá tr m i • Giá tr tr v luôn có ki u xác ñị nh • Các toán t có th ể ñượ c phân lo i – theo ngôi (m t ho c hai toán h ng) – theo ch c n ă ng (toán h c, logic, …) Bi u th c toán h c • Có toán h ng là giá tr s h c • tr v là m t giá tr s h c ðượ c xây d ng b i các toán t sau: + (toán t d ươ ng) - (toán t âm) + (c ng) - (tr ) * (nhân) / (chia) % (l y s d ư ) Ví d bi u th c 6.2 1 + 2 * 3 - 4 / 5 = 1 + (2 * 3) - (4 / 5) Ví d (ti ế p) Chia hai s nguyên cho k ế t qu v n là m t s nguyên 1 + 2 * 3 - 4 / 5 = 1 + (2 * 3) - (4 / 5) Ví d (ti ế p) = 0 1 + 2 * 3 - 4 / 5 = 1 + (2 * 3) - (4 / 5) 7
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Ví d (ti ế p) • Dùng s th c ñể t o bi u th c có k ế t qu s th c 1 + 2 * 3 - 4.0 / 5 = 1 + (2 * 3) - ( 4.0 / 5 ) = 1 + 6 - 0.8 = 6.2 Lôgic • M t “ki u” ñặ c bi t ch có hai giá tr : ð úng ( true ) – Sai ( false ) • Dùng ñể t o ñ i u ki n cho l a ch n ho c vòng l p trong m t gi i thu t • Bi u th c lôgic – Là bi u th c mà ch tr v giá tr ị ñ úng/sai Dùng int nh ư lôgic • Trong C, các giá tr lôgic ñượ c bi
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

03bieu thuc trong C - Bi u th c Bi u th c trong ngn ng C...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online