05ham va lap trinh co cau truc

05ham va lap trinh co cau truc - Hm Hm v l p trnh c c u trc

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Hàm và l p trình có c u trúc [email protected] Hàm • Là m t nhóm các khai báo và câu l nh ñượ c ñặ t tên • M t hàm t ươ ng ñươ ng v i m t ch ươ ng trình con • Ch ươ ng trình chúng ta vi ế t là m t hàm ñượ c ñặ t tên main và có th g i ñế n các ch ươ ng trình con • Các ch ươ ng trình con này l i có th s các hàm khác, và c ti ế p t c nh ư v y • Tuy nhiên v m t cú pháp, t t c các hàm trong C ñề u có cùng m t c p . Do v y m t hàm có th g i t i m t hàm khác b t kì có trong ch ươ ng trình ðị nh ngh ĩ a hàm G i hàm #include <stdio.h> /* Ham in loi chao mung */ void sayHello ( void ) { printf(“Hello World!\n”); } /* * Goi ham in loi chao mung */ int main(void) { sayHello(); return 0; } Ví d T i sao s d ng hàm? • Chúng cho phép chia nh v n ñề thành các công vi c con – Giúp gi i quy ế t d dàng h ơ n nh ng v n ñề ph c t p • S d ng hàm ch ươ ng trình ñượ c vi ế t s sáng s a h ơ n nh kh n ă ng “tr u t ượ ng hoá” – Chúng ta ch c n bi ế t m t hàm làm gì mà không quan tâm nó làm th ế nào • Chúng cho phép t ng quát hoá m t s nhóm l nh l p nhi u l n – Tránh vi ế t ñ i vi ế t l i nhi u l n m t s nhóm l nh Xây d ng hàm • V i m i hàm xây d ng c n ph i ñặ c t : – Tên hàm
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course ECON 102 taught by Professor Abc during the Spring '12 term at Univ. of Massachusetts Med. School.

Page1 / 3

05ham va lap trinh co cau truc - Hm Hm v l p trnh c c u trc

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online