08chuoi ki tu - 1 Chu ỗ i kí t ự [email protected]..

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Chu ỗ i kí t ự [email protected] ch Bi ể u di ễ n trong b ộ nh ớ • Nh ắ c l ạ i: – Các ô trong b ộ nh ớ ñượ c ñ ánh ñị a ch ỉ – Môt khai báo bi ế n cho phép dành m ộ t “ô” ñể ch ứ a giá tr ị Ví d ụ : char ch; ch = ‘B’; 0x1FFF 0x2000 0x2001 0x2002 0x1FFE etc ‘B’ Bi ể u di ễ n chu ỗ i kí t ự • M ộ t chu ỗ i ñượ c bi ể u di ễ n b ở i m ộ t m ả ng kí t ự • M ỗ i ph ầ n t ử c ủ a m ả ng ch ứ a m ộ t char • Tên chu ỗ i là ñị a ch ỉ tr ỏ ñế n ph ầ n t ử ñầ u tiên c ủ a m ả ng Ví d ụ : char name[5]; 0x2000 0x2004 name = 0x2000 M ả ng kí t ự vs. Chu ỗ i kí t ự • M ộ t chu ỗ i kí t ự là m ộ t m ả ng kí t ự nh ư ng không ph ả i là ñ i ề u ng ượ c l ạ i • M ộ t chu ỗ i kí t ự ph ả i có kí t ự k ế t thúc hay còn g ọ i là kí t ự r ỗ ng ( ’\0’ ) • Kí t ự k ế t thúc dùng ñể báo hi ệ u ñ i ể m d ừ ng c ủ a xâu. Nó ti ệ n cho vi ệ c x ử lí xâu trong các hàm, ví d ụ nh ư hàm printf(), scanf(), v.v. Khai báo chu ỗ i Khai báo 1: char name[5] = “Ann”; A n n \0 0x2000 0x2004 name = 0x2000 Kí t ự ñ ánh d ấ u k ế t thúc xâu (kí t ự r ỗ ng) char name[5] = {’A’,’n’,’n’,’\0’}; Khai báo t 0¡ ng ñ0¡ ng: Khai báo chu ỗ i (ti ế p) Khai báo 2: char name = “Ann”; A n n \0 0x2000 0x2003 name = 0x2000 L ấ y thêm m ộ t ô kí t ự cho ‘\0’ Chú ý: char name = ‘Ann’; A n n 0x2000...
View Full Document

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course ECON 102 taught by Professor Abc during the Spring '12 term at Univ. of Massachusetts Med. School.

Page1 / 4

08chuoi ki tu - 1 Chu ỗ i kí t ự [email protected]..

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online