09cau truc - 1 C ấ u trúc [email protected] Khái ni...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 C ấ u trúc [email protected] Khái ni ệ m c ấ u trúc • Th ự c t ế chúng ta th ườ ng thao tác v ớ i các th ự c th ể lôgic bao g ồ m m ộ t s ố thông tin ñ i theo nhóm – Ví d ụ , s ố ph ứ c bao g ồ m giá tr ị ph ầ n th ự c và ả o, b ả n ghi môt sinh viên ch ứ a thông tin v ề tên, ñ iêm thi, v.v – M ỗ i th ự c th ể nh ư th ế này ñượ c c ấ u t ạ o t ừ nhi ề u bi ế n, nh ư ng có th ể qu ả n lí nh ư m ộ t ñơ n v ị lôgic • M ộ t c ấ u trúc ( struct ) là m ộ t t ậ p h ợ p c ủ a m ộ t s ố bi ế n khác ki ể u d ữ li ệ u mà ñượ c ñ óng gói vào m ộ t kh ố i h ợ p nh ấ t • M ộ t khai báo c ấ u trúc cho phép ñị nh m ộ t ki ể u d ữ li ệ u ph ứ c h ợ p cho các bi ế n ki ể u c ấ u trúc • Tên c ủ a các bi ế n trong m ộ t c ấ u trúc còn ñượ c g ọ i là tr ườ ng c ấ u trúc Khai báo c ấ u trúc struct complex { int real; int img; } ; struct studentRec { char name[80]; int mark; } ; Khai báo tên c ủ a c ấ u trúc Các tr ườ ng c ủ a c ấ u trúc ðừ ng quên d ấ u ; sau khai báo c ấ u trúc Khai báo này m ớ i ch ỉ t ạ o ki ể u c ủ a c ấ u trúc ch ứ ch ư a có bi ế n Khai báo bi ế n c ấ u trúc • ðể t ạ o m ộ t c ấ u trúc trong b ộ nh ớ máy tính, ta c ầ n khai báo m ộ t bi ế n c ấ u trúc nh ư sau struct complex num; struct studentRec john; Tên ki ể u c ấ u trúc Tên c ủ a bi ế n K ế t h ợ p khai báo • Có th...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

09cau truc - 1 C ấ u trúc [email protected] Khái ni...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online