{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

10quan li bo nho - C p pht ng Cc bi n m ng lun c m t kch th...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Qu n lí b nh [email protected] C p phát ñộ ng • Các bi ế n m ng luôn có m t kích th ướ c c ñị nh , s d ng ñể l ư u m t s bi ế t tr ướ c c a các bi ế n cùng ki u • Kích th ướ c c a m ng là không th thay ñổ i sau khi d ch ch ươ ng trình • Tuy nhiên, trong quá trình vi ế t ch ươ ng trình chúng ta th ườ ng không bi ế t chính xác c n bao nhiêu ô nh cho m ng – Do ñ ó vi c khai báo m ng v i kích th ướ c t ĩ nh tr ướ c khi d ch có th gây thi ế u ho c th a b nh • C n h tr kh n ă ng c p phát b nh ớ ñộ ng khi ch ươ ng trình ch y Hàm c p phát ñộ ng void * malloc( unsigned int nBytes); • Hàm malloc() dùng ñể c p phát m t vùng nh liên ti ế p có kích th ướ c nBytes ñượ c truy n vào là tham s c a hàm • K ế t qu tr v là m t con tr ( ñị a ch ) ñế n vùng nh ñượ c c p phát. – Tr v giá tr NULL trong tr ườ ng h p c p phát không thành công • Trong máy tính m t vùng nh l n có tên là heap ñượ c dành ra ñể ph c v vi c c p phát ñộ ng. – C p phát ñộ ng ch thành công n ế u heap còn vùng tr ng • Ph i khai báo #include <stdlib.h> ñể g i ñượ c malloc Con tr void* • Khác v i con tr ñị nh ki u, m t bi ế n con tr void* ch ch a m t ñị a ch b nh nói chung. Ta không th bi ế t t i ñị a ch ỉ ñấ y là m t bi ế n d li u gì. • M
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

10quan li bo nho - C p pht ng Cc bi n m ng lun c m t kch th...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online