12vao ra tep - Knh xu t nh p Vo ra t p [email protected]..

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Vào ra t p [email protected] Kênh xu t nh p • Là m t vùng ñệ m dùng cho vi c nh p xu t d li u m c cao • Ch ươ ng trình ch ñọ c và ghi d li u trên vùng ñệ m, do ñ ó các hàm vào ra ñộ c l p v i thi ế t b ñầ u cu i • H ñ i u hành ñả m nhi m vi c ñồ ng b hoá d li u trên vùng ñệ m v i thi ế t b vào ra • Có th chuy n h ướ ng vào ra c a m t kênh xu t nh p cho nhi u thi ế t b khác nhau Kênh xu t nh p chu n • Luôn t n t i 3 kênh xu t nh p chu n trong m t ch ươ ng trình: stdin : kênh nh p chu n stdout : kênh xu t chu n stderr : kênh báo l i chu n • Vi c ñị nh h ướ ng các kênh xu t nh p chu n này cho thi ế t b nào ph thu c vào lúc ch y ch ươ ng trình, ng m ñị nh là bàn phím cho stdin , màn hình cho stdout stderr • scanf() và printf() là các hàm ñọ c và ghi trên các kênh stdin stdout tươ ng ng • perror() là hàm in thông báo l i ra kênh stderr Ví d xu t nh p #include <stdio.h> void main() { int a; perror(“Khong phai so nguyen\n”); else printf(“Nhap so %d", a); } Input.c C:\>input 10 Nhap so 10 C:\>input abc Khong phai so nguyen C:\>input >out.txt 10 C:\>input >out.txt abc Khong phai so nguyen Chuy n h ướ ng stdout ra t p out.txt Vào ra t p • T p c n ñượ c m tr ướ c khi s d ng • M i t p ñượ c g n v i m t th t p khi m • Thao tác v i t p ch thông qua th t p mà không s d ng tên t p • Th t p ñượ c dùng nh ư là kênh xu t nh p cho các hàm vào ra t p • C n ph i ñ óng t p khi k ế t thúc • Các hàm thao t p c ơ b
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course ECON 102 taught by Professor Abc during the Spring '12 term at Univ. of Massachusetts Med. School.

Page1 / 3

12vao ra tep - Knh xu t nh p Vo ra t p [email protected]..

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online