1 Genetikai alapok

1 Genetikai alapok - A Biotechnológia természettudományi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A Biotechnológia természettudományi alapjai Hallgatói el ő adás-jegyzet M ű szaki Menedzser hallgatók számára El ő adó: Dr. Pécs Miklós egyetemi docens pecs @ eik.bme.hu Oktatási anyagok találhatók az www.oktatas.ch.bme.hu /oktatas /konyvek /mezgaz /BiotechManager alkönytárban A biotechnológia természettudományi alapjai 1. Genetikai alapok Hallgatói el ő adásjegyzet 2 A tananyag felépítése Genetikai alapok: (1-2 el ő adás) A DNS replikációja, mutációk, repair mechanizmusok operon szabályozás Mikrobiológiai alapok: Tulajdonságok, felosztás, szaporodás, a mikrobák és környezetük Génmanipulációs módszerek: Indukált mutáció+szelekció anyagcsere mérnökség Protoplaszt fúzió, Célzott génbevitel plazmidokkal, Génbevitel agrobaktériumokkal, Génmanipulált mikroorganizmusok Génmanipulált növények Génmanipulált állatok Biotermékek gyártása Szabályozás, engedélyezés A biotechnológia természettudományi alapjai 1. Genetikai alapok Hallgatói el ő adásjegyzet 3 1. Genetikai alapok I. Prokarióták és eukarióták Az él ő világban az él ő sejtekkel foglalkozunk, ezek az sejtek, azonban nem egyformák. A legf ő bb probléma a természettudományban is akárcsak a társadalomtudományban abból származik, hogy valamit elnevezünk egy névvel és utána egységesnek tekintjük, pedig tulajdonképpen nem az. Így van ez a sejtekkel is, melyek általában nem egyformák, tehát alapvet ő különbségek vannak a sejtek m ű ködése között így másképpen kell az egyikkel bánni és máshogyan kell a másikkal bánni. Így az els ő dolog az, hogy megkülönböztessük a sejteket. Prokariótáknak nevezzük azokat az egyszer ű bb él ő lényeket (a primitív szó, mellyel sok helyen találkozunk helytelen elnevezés, hiszen ha egy él ő lény év-százmilliókon át fenn képes maradni és nem hal ki, az nem nevezhet ő primitívnek), tehát az egyszer ű bb él ő lények, az evolúcióban el ő bb megjelen ő k a prokarióták, melyeknek nincs valódi sejtmagjuk. Idetartoznak a baktériumok, beleértve a fonalas szerkezet ű sugár-gombákat ( Actinomycetales ) is, és a kékmoszatok (a kékmoszatokat újabban már kékbaktériumoknak (C yanobacteriales ) nevezik, éppen azért, mert ő k prokarióták). Az eukariótáknak a prokariótákkal szemben van valódi sejtmagjuk, méghozzá egy biológiai membránnal körülhatárolt, jól elkülönült, mikroszkóppal is megnézhet ő sejtmagjuk van. Tulajdonképpen ugyanazok az molekulák megtalálhatók a prokariótákban is csak nincs meg ez az elkülönült szerkezet. Az eukarióták evolúciósan kés ő bb jelentek meg, lassan, fokozatosan kialakult egy zárt bels ő sejtmag, és ezek a sejtek bonyolultabbak és összetettebbek lettek, mint a prokarióták, így ezek a sejtek bonyolultabb és összetettebb m ű ködésre is képesek, mint a prokarióta sejtek. Az eukarióták közé soroljuk az éleszt ő ket, fonalas gombákat, protozoákat (nagyobb egysejt...
View Full Document

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course BIO 01 taught by Professor Miklospecs during the Spring '11 term at BME.

Page1 / 28

1 Genetikai alapok - A Biotechnológia természettudományi...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online