1 Genetikai alapok

1 Genetikai alapok - A Biotechnolgia termszettudomnyi...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A Biotechnológia természettudományi alapjai Hallgatói el ő adás-jegyzet M ű szaki Menedzser hallgatók számára El ő adó: Dr. Pécs Miklós egyetemi docens pecs @ eik.bme.hu Oktatási anyagok találhatók az www.oktatas.ch.bme.hu /oktatas /konyvek /mezgaz /BiotechManager alkönytárban
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
A biotechnológia természettudományi alapjai 1. Genetikai alapok Hallgatói el ő adásjegyzet 2 A tananyag felépítése Genetikai alapok: (1-2 el ő adás) A DNS replikációja, mutációk, repair mechanizmusok operon szabályozás Mikrobiológiai alapok: Tulajdonságok, felosztás, szaporodás, a mikrobák és környezetük Génmanipulációs módszerek: Indukált mutáció+szelekció anyagcsere mérnökség Protoplaszt fúzió, Célzott génbevitel plazmidokkal, Génbevitel agrobaktériumokkal, Génmanipulált mikroorganizmusok Génmanipulált növények Génmanipulált állatok Biotermékek gyártása Szabályozás, engedélyezés
Image of page 2
A biotechnológia természettudományi alapjai 1. Genetikai alapok Hallgatói el ő adásjegyzet 3 1. Genetikai alapok I. Prokarióták és eukarióták Az él ő világban az él ő sejtekkel foglalkozunk, ezek az sejtek, azonban nem egyformák. A legf ő bb probléma a természettudományban is akárcsak a társadalomtudományban abból származik, hogy valamit elnevezünk egy névvel és utána egységesnek tekintjük, pedig tulajdonképpen nem az. Így van ez a sejtekkel is, melyek általában nem egyformák, tehát alapvet ő különbségek vannak a sejtek m ű ködése között így másképpen kell az egyikkel bánni és máshogyan kell a másikkal bánni. Így az els ő dolog az, hogy megkülönböztessük a sejteket. Prokariótáknak nevezzük azokat az egyszer ű bb él ő lényeket (a primitív szó, mellyel sok helyen találkozunk helytelen elnevezés, hiszen ha egy él ő lény év-százmilliókon át fenn képes maradni és nem hal ki, az nem nevezhet ő primitívnek), tehát az egyszer ű bb él ő lények, az evolúcióban el ő bb megjelen ő k a prokarióták, melyeknek nincs valódi sejtmagjuk. Idetartoznak a baktériumok, beleértve a fonalas szerkezet ű sugár-gombákat ( Actinomycetales ) is, és a kékmoszatok (a kékmoszatokat újabban már kékbaktériumoknak (C yanobacteriales ) nevezik, éppen azért, mert ő k prokarióták). Az eukariótáknak a prokariótákkal szemben van valódi sejtmagjuk, méghozzá egy biológiai membránnal körülhatárolt, jól elkülönült, mikroszkóppal is megnézhet ő sejtmagjuk van. Tulajdonképpen ugyanazok az molekulák megtalálhatók a prokariótákban is csak nincs meg ez az elkülönült szerkezet. Az eukarióták evolúciósan kés ő bb jelentek meg, lassan, fokozatosan kialakult egy zárt bels ő sejtmag, és ezek a sejtek bonyolultabbak és összetettebbek lettek, mint a prokarióták, így ezek a sejtek bonyolultabb és összetettebb m ű ködésre is képesek, mint a prokarióta sejtek. Az eukarióták közé soroljuk az éleszt ő ket, fonalas gombákat, protozoákat (nagyobb egysejt ű él ő
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern