2 Mikrobiologiai alapok

2 Mikrobiologiai alapok - A biotechnológia...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A biotechnológia természettudományi alapjai 2.Mikrobiológiai alapok Hallgatói el ő adásjegyzet 29 2. Mikrobiológiai alapok A biotechnológiai eljárásoknál sok féle él ő lényt használnak fel, de az esetek több mint kilencven százalékában mikroorganizmusokkal dolgoznak. A maradékba tartoznak a génma- nipulált növények, a génmanipulált állatok. A mikroorganizmusok anyagcseréjében a legalap- vet ő bb folyamatok azonosak, de alaktanilag és szaporodásukat tekintve több változatot külön- böztethetünk meg. A mikroorganizmusok nevük el ő tagját onnan kapták, hogy nagyon kis méret ű ek, sza- bad szemmel nem láthatók. A mikrobákat fény- vagy elektronmikroszkóppal tudjuk vizsgálni. Az átlagember számára az els ő kérdés az, hogy mekkora egy baktérium. A köznyelvben sok- szor használják azt a kifejezést, hogy „t ű hegynyi”, amit az emberi szem még éppen észlelni tud (pl. egy t ű hegy által ütött lyukat.) 1. ábra: A mikroorganizmusok méretének szemléltetése A ábrán egy t ű hegyének elektronmikroszkópos felvételét láthatjuk különböz ő nagyí- tásokban. Látható, hogy egy t ű hegyhez képest mekkorák a mikroorganizmusok. (Az ábrán a μ m = mikrométer, a méter milliomod része, milliméter ezredrésze.) Az els ő ábrán a vöröses színre gondolhatjuk azt is, hogy ez valami megvilágítási hatás lehet. A középs ő ábrán már lehet látni, hogy a t ű hegyére mikroorganizmusok tapadnak. Az utolsó ábrán már egészen jól látszanak a pálcika alakú mikroorganizmusok a t ű fe- lületén. (Ha valaki egy ilyen t ű vel szúrja meg magát annak igen súlyos következményei lehet- nek, mert ezek a mikroorganizmusok bekerülhetnek a véráramba és akár vérmérgezést is okozhatnak ☺ .) A mikrobákat laboratóriumi üvegedényekben pl. Petri csészében, kémcs ő ben szaporít- juk. A biotechnológia természettudományi alapjai 2.Mikrobiológiai alapok Hallgatói el ő adásjegyzet 30 A mikrobákat szabad szemmel is meg le- het figyelni, de nem egyesével, hanem csak ak- kor, ha egy mikrobasejt elszaporodik és sok mil- lió példány van egymás mellett. Az elszaporodott mikrobák már látható telepet alkotnak a táptalaj felületén. Ha a mikrobák egyesével kerülnek a táptalajra, akkor ennek az egy sejtnek az utódai alkotják a telepet, azaz genetikailag azonos egye- dek tömege ( tiszta tenyészet ) keletkezik. A tele- pek színe, alakja, felülete, mintázata az adott mik- roba fajra jellemz ő így bizonyos mértékben lehet- séges a mikroorganizmusok azonosítása, szabad 2. ábra: Kémcs ő ben szaporított mikrobák szemmel is. 3. ábra: Mikrobatenyészetek A fenti Petri-csészékben vegyes populáció van, több különböz ő mikroba került a tápta- laj felületére és egymás mellett különböz ő telepeket alkottak. A természetben, a leveg ő ben, a vízben, a talajban sokfajta mikroorganizmus él egymás mellett. A bemutatott vegyes tenyészet vízben, a talajban sokfajta mikroorganizmus él egymás mellett....
View Full Document

Page1 / 23

2 Mikrobiologiai alapok - A biotechnológia...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online