{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2 Mikrobiologiai alapok

2 Mikrobiologiai alapok - A biotechnolgia termszettudomnyi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A biotechnológia természettudományi alapjai 2.Mikrobiológiai alapok Hallgatói el ő adásjegyzet 29 2. Mikrobiológiai alapok A biotechnológiai eljárásoknál sok féle él ő lényt használnak fel, de az esetek több mint kilencven százalékában mikroorganizmusokkal dolgoznak. A maradékba tartoznak a génma- nipulált növények, a génmanipulált állatok. A mikroorganizmusok anyagcseréjében a legalap- vet ő bb folyamatok azonosak, de alaktanilag és szaporodásukat tekintve több változatot külön- böztethetünk meg. A mikroorganizmusok nevük el ő tagját onnan kapták, hogy nagyon kis méret ű ek, sza- bad szemmel nem láthatók. A mikrobákat fény- vagy elektronmikroszkóppal tudjuk vizsgálni. Az átlagember számára az els ő kérdés az, hogy mekkora egy baktérium. A köznyelvben sok- szor használják azt a kifejezést, hogy „t ű hegynyi”, amit az emberi szem még éppen észlelni tud (pl. egy t ű hegy által ütött lyukat.) 1. ábra: A mikroorganizmusok méretének szemléltetése A ábrán egy t ű hegyének elektronmikroszkópos felvételét láthatjuk különböz ő nagyí- tásokban. Látható, hogy egy t ű hegyhez képest mekkorák a mikroorganizmusok. (Az ábrán a μ m = mikrométer, a méter milliomod része, milliméter ezredrésze.) Az els ő ábrán a vöröses színre gondolhatjuk azt is, hogy ez valami megvilágítási hatás lehet. A középs ő ábrán már lehet látni, hogy a t ű hegyére mikroorganizmusok tapadnak. Az utolsó ábrán már egészen jól látszanak a pálcika alakú mikroorganizmusok a t ű fe- lületén. (Ha valaki egy ilyen t ű vel szúrja meg magát annak igen súlyos következményei lehet- nek, mert ezek a mikroorganizmusok bekerülhetnek a véráramba és akár vérmérgezést is okozhatnak .) A mikrobákat laboratóriumi üvegedényekben pl. Petri csészében, kémcs ő ben szaporít- juk.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
A biotechnológia természettudományi alapjai 2.Mikrobiológiai alapok Hallgatói el ő adásjegyzet 30 A mikrobákat szabad szemmel is meg le- het figyelni, de nem egyesével, hanem csak ak- kor, ha egy mikrobasejt elszaporodik és sok mil- lió példány van egymás mellett. Az elszaporodott mikrobák már látható telepet alkotnak a táptalaj felületén. Ha a mikrobák egyesével kerülnek a táptalajra, akkor ennek az egy sejtnek az utódai alkotják a telepet, azaz genetikailag azonos egye- dek tömege ( tiszta tenyészet ) keletkezik. A tele- pek színe, alakja, felülete, mintázata az adott mik- roba fajra jellemz ő így bizonyos mértékben lehet- séges a mikroorganizmusok azonosítása, szabad 2. ábra: Kémcs ő ben szaporított mikrobák szemmel is. 3. ábra: Mikrobatenyészetek A fenti Petri-csészékben vegyes populáció van, több különböz ő mikroba került a tápta- laj felületére és egymás mellett különböz ő telepeket alkottak. A természetben, a leveg ő ben, a vízben, a talajban sokfajta mikroorganizmus él egymás mellett. A bemutatott vegyes tenyészet is ilyen természetes eredet ű . Ilyen képet kapunk, ha tíz percre nyitva hagyjuk a Petri-csészét,
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}