3 1 Indukált mutáció

3 1 Indukált mutáció

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3. Génmanipulációs technikák Hallgatói el ő adásjegyzet 52 3. el ő adás: Génmanipulációs technikák A génmanipuláció, a gének szándékos megváltoztatása egy organizmusban, vagy átvi- tele egy másik organizmusba. Úgy kell átvinnünk ezt a tulajdonságot, ezt a megváltozott vagy új gént, hogy az örökl ő d ő legyen, a manipulált organizmus utódjaiban is fennmaradjon a vál- tozás. Az új tulajdonságú él ő lény teljes populációjában, minden utódjában jelenjen meg a ge- netikai változás. 3.1 Indukált mutáció: A gének egyik lehetséges átalakítási módszere az indukált mutáció. Indukált, azaz szándékosan létrehozott mutációról van szó. Az eddigiekben a spontán mutációt tárgyaltuk, a természetben környezeti illetve bels ő hatásokra állandóan, véletlenszer ű en jönnek létre mutációk. E folyamat ellenében dolgoznak a repair mechanizmusok, amelyek kijavítják, eltüntetik a mutációk egy részét, és ezáltal kialakul egy egészséges mutációs ráta. Amikor indukált mutációt végzünk, akkor ezt reprodukáljuk, kontrollált laboratóriumi körülmények között és sokkal intenzívebben. Olyan hatásoknak tesszük ki a sejteket, amelyek sokkal gyakrabban idéznek el ő mutációt, mint a természetes környezet. Majd ezt követ ő en a természetes szelekció helyett mesterséges szelekciót alkalmazunk a számunkra el ő nyös mutációt hordozó sejtek kiválasztására. Ugyanazt a módszert követjük ilyenkor, mint a természet, csak a mutációs rátát és a szelekciót is a biotechnológusok aszerint állítják be, hogy a nekik kedvez ő mutáns törzseket izolálhassák. Az indukált mutációk létrehozása ugyanazokkal a hatásokkal érhet ő el, mint a spontán mutációnál: kémiai ágensekkel vagy nagy energiájú sugárzásokkal. A természetben nagy energiájú sugárzás érkezhet a Napból, fakadhat k ő zetek radioaktivitásából vagy kozmikus sugárzás a galaxisból. De ezek a természetben „szerencsére” elég ritkán jönnek. Viszont, ha a tenyészetet egy UV lámpa alá helyezzük, illetve Röntgen- vagy radioaktív sugárzásnak tesszük ki, akkor nagyon sok mutáció jön létre. Mutációt okoznak egyes vegyszerek, ezeket mutagéneknek (= mutá ciót gen erál, mutációt hoz létre) nevezik. Használatos például a salétromos sav (egyszer ű szervetlen vegyület) vagy a N-mustár, nitrozo-guanidin, vagy a mitomicin (ez egy mikrobák által termelt anyag). Ezek kémiai reakcióba lépnek a DNS egyes bázisaival, pontmutációkat idéznek el ő . A mutációk gyakorisága attól is függ, hogy mennyi ideig tesszük ki a mutagén hatásnak a sejteket. (Pl. 5 vagy 15 percre tesszük be az UV lámpa alá). A mutáció hatása
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course BIO 01 taught by Professor Miklospecs during the Spring '11 term at BME.

Page1 / 11

3 1 Indukált mutáció

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online