{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

3 2 Protoplaszt fúzió

3 2 Protoplaszt...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A biotechnológia természettudományi alapjai 3.2. Protoplaszt fúzió Hallgatói el ő adásjegyzet 52 3.2 Protoplaszt fúzió Mi lehet ez? A fúzió szó jelentésér ő l mindenkinek van fogalma. Tudjuk, hogy ez valamiféle egyesülést, egyesítést jelent. A biotechnológiában a sejtek, vagy sejtalkotók fúzióját jelenti. Maga a protoplaszt egy sejtfalától megfosztott sejt. Egy olyan sejt, amit csak a citoplazma membrán határol, tehát csak a lipid kett ő sréteg borítja. A protoplaszt sejtfalát mesterségesen távolítjuk el, spontán, maguktól nem jönnek létre protoplasztok. A sejtfalat enzimes kezeléssel bontjuk, emésztjük le. Ett ő l a sejt puhává, deformálhatóvá válik, viszkózus folyadékcseppként viselkedik. Lekerekített, gömböly ű alakját a felületi feszültség alakítja ki. A sejt teljesen védtelen lesz, tehát óvni kell a mechanikai hatásoktól, hiszen nincs mechanikai szilárdsága. Nem szabad keverni, rázni, a folyadékot óvatosan kell mozgatni. Érzékenyek ezen kívül az ozmózisnyomásra is (csak tömény cukor oldatokban tarthatók fenn). (Kitekintés: az ozmózis jelensége azon alapul, hogy ha két különböz ő koncentrációjú oldat érintkezik, akkor az önként végbe men ő folyamatban a koncentrációk kiegyenlít ő dnek. Ha az oldott anyag szét tud terjedni a folyadék teljes térfogatában, ez a folyamat a diffúzió. Ha az oldott anyagot valamilyen membrán megakadályozza a diffúzióban, akkor víz kezd el vándorolni, a töményebb oldat felhígításának irányában. Ha a membrán által határolt tér zárt, akkor a beáramló víz nyomást (= ozmózis nyomás) hoz létre.) Mivel a sejten belül tömény oldat van, kívülr ő l a víz megpróbál behatolni, és felhígítani ezt az oldatot. Így az ozmózisnyomás belülr ő l kifelé feszíti a sejtet. Amíg megvan a sejtfal, addig az ellenáll ennek a nyomásnak, de a protoplasztoknál ez hiányzik, és a legkisebb nyomás is szétszakíthatja a sejtmembránt. Ezért a protoplasztokat olyan tömény oldatokban tartjuk, melyek ozmotikus töménysége megegyezik a sejten belül lév ő vel. Ha töményebb az oldat, akkor kiszívja a vizet a sejtb ő l, ha hígabb az oldat, akkor a beáramló víz szétpukkasztja a protoplasztot. Protoplazmát gyakorlatilag mindenféle sejtb ő l lehet készíteni, baktériumokból, éleszt ő kb ő l, penészekb ő l, növényi sejtekb ő l is. Állati sejtekb ő l nem is szükséges el ő állítani, mert alig van sejtfaluk. Génmanipulációban tipikusan a növényi protoplasztokat alkalmazzák.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
A biotechnológia természettudományi alapjai 3.2. Protoplaszt fúzió Hallgatói el ő adásjegyzet 53 2. ábra: Egy növényi sejt és protoplasztja A növényi sejt általában tégla alakú és vastag er ő s sejtfala van. A génmanipuláció szempontjából minket a sejt genetikai anyagai érdekelnek, ezért szerepel az ábrán a mitokondrium és a zöld színtest is. (Emlékeztet ő
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

3 2 Protoplaszt...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online