4 1 Primer és szekunder metabolitok gyártása

4 1 Primer és szekunder metabolitok gyártása

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A biotechnológia természettudományi alapjai 4. Génmanipulált mikroorganizmusok Hallgatói el ő adásjegyzet 71 4. Génmanipulált mikroorganizmusok A biotechnológiai iparban nagyon sok féle terméket gyártanak. Ezeknek az anyagoknak a bioszintézise és a gyártástechnológiája is különböz ő . Egy célszer ű csoportosítási elv a termékekre az anyagcsere jellege szerinti megkülönböztetés. A biokémiai anyagcsereutak bonyolult reakcióhálózatokat alkotnak. Egy olyan hálót képzeljünk el, amely tartalmaz kb. 1000 féle enzimet, azaz 1000 reakciót és mindegyiket reprezentálhatjuk egy nyíllal. A lineáris reakciósoroknál minden reakció terméke egy következ ő lépés szubsztrátja. Ezek az utak lehetnek elágazók is (ld. korábban az allosztérikus szabályozást és a triptofán bioszintézist), és alkothatnak hurkokat is (körfolyamatok, mint például a citrátkör). Ezek együttesen alkotják az anyagcsere-utakat, ezek leképezése, „térképe” minimum A1-es méret ű , bonyolult gráf. Az anyagcserében elfoglalt hely szerint megkülönböztethetünk els ő dleges anyagcsere termékeket, másodlagos anyagcseretermékeket, és rekombináns fehérjéket. Az els ő dleges és másodlagos anyagcsere termékeket a mikroorganzimus az magától is el ő állítja valamilyen mértékben, a szakemberek ezt fokozzák iparilag gazdaságos mértékig. A rekombináns fehérjéknél az a helyzet, hogy azoknak a génjei, azaz termelése erede- tileg nem szerepelnek a sejtben, ezeket génmanipulációval viszik bele és így veszik rá a mik- roorganizmust, hogy ezt a számára ismeretlen, idegen fehérjét termelje. Összefoglalva a biotechnológiai ipar termékei: Els ő dleges anyagcseretermékek: Amelyek bioszintézise közvetlenül kapcsolódik a sejt energiatermeléséhez és/vagy növekedéséhez. Ezek kellenek ahhoz, hogy az energiatermelés m ű ködhessen, a sejt növekedhessen, szaporodhasson, saját anyagait el ő állíthassa. Ami ezekkel a folyamatokkal kapcsolatos köztitermék vagy végtermék, azt mind els ő dleges anyagcsereterméknek nevezzük. Az els ő dleges anyagcsere termékek a fermentáció kezdetét ő l fogva folyamatosan termel ő dnek. Másodlagos anyagcseretermékek: Ezek bioszintézise nem kapcsolódik a sejt energiatermeléséhez, vagy növekedéséhez, csak kedvez ő tlen körülmények (pl. tápanyaghiány) hatására indul be. Amíg a tenyészet jó tápanyagellátás mellet szaporodik, addig szekunder metabolizmus (= másodlagos anyagcsere) nincs. A tápanyagok egy részének elfogyása után áll át az anyagcsere, és képz ő dnek a szekunder metabolitok. A termék molekuláknak nincs közvetlen haszna a termel ő sejt számára. Ezeknek a reakcióknak nem a terméke lényeges a sejt számára, hanem a reakciók lezajlásával tud más anyagot átalakítani, vagy valamit eliminálni, és így tud a sejt életben maradni. Hasonló a folyamat, mint a Bacillus-ok spórásodása (ld. korábban a Mikrobiológiai A biotechnológia természettudományi alapjai...
View Full Document

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course BIO 01 taught by Professor Miklospecs during the Spring '11 term at BME.

Page1 / 16

4 1 Primer és szekunder metabolitok gyártása

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online