4 3 Fehérjék előállítása

4 3 Fehérjék előállítása

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A biotechnológia természettudományi alapjai 4.3. Rekombináns fehérjék el ő állítása Hallgatói el ő adásjegyzet 87 4.3. Rekombináns fehérjék el ő állítása génmanipulált mikroorganizmusokkal Az els ő dleges és másodlagos anyagcseretermékek el ő állítása után a rekombináns fehérjék gyártásáról lesz szó. Ezek olyan fehérjék, melyeket a sejt eredeti genomja nem tartalmazza, hanem a fehérjék génjét a biotechnológusok vitték be különböz ő vektorokkal a sejtbe. Inzulin Els ő ként az inzulin el ő állításával foglalkozunk, mert ez egy viszonylag egyszer ű bb fehérje, másrészt id ő rendben, tudománytörténetileg is ez volt az els ő rekombináns termék. Mi is az inzulin? Az inzulin maga egy fehérje típusú hormon, tehát szabályozó jelleg ű anyag, ami nem a mennyiségével, hanem a szabályozáson keresztül hat. Parányi mennyiségben is hatékony, mert a sejtek felületén lév ő receptorokhoz köt és a receptorokhoz való köt ő dés anyagcsere változásokat okoz. Már egy-két inzulin molekula a sejt felületén receptorhoz köt ő dve meg tudja változtatni a sejtek cukorfelvételét. Hol termel ő dik az inzulin a szervezetünkben? A hasnyálmirigyben, de ennek is csak bizonyos sejtjeiben ún. Langerhans-szigeteken. Az inzulin antagonista hormonpárja, a glükagon szintén itt termel ő dik. Ez a két hormon együttesen biztosítja a vércukorszint szabályozását. Az inzulin csökkenti a vércukor szintet, a glükagon emeli, a két ellentétes hatású hormon aránya alakítja ki a közel állandó vércukorszintet. 1. ábra: A hasnyálmirigy Langerhans-szigete Az inzulinnal kapcsolatos betegség a diabetes , köznapi néven cukorbetegség, ami a vércukor szint szabályozásának zavarát jelenti. Többféle típusa van: Fiatalkori cukorbetegség: Ez ténylegesen az inzulin hiányán alapszik. A sejtek nem képesek elegend ő inzulint termelni, és emiatt a vércukor szint állandóan magas a szervezetben. A fiatalkori cukorbetegség egy autoimmun betegség, melyet abszolút inzulinhiány okoz. Hátterében az áll, hogy a szervezet immunrendszere idegenként ismeri fel a saját sejtek egy részét, és autoimmun gyulladás következtében elpusztulnak a hasnyálmirigy inzulint termel ő béta-sejtjei. A fiatal kori cukorbetegség inzulinos kezelés nélkül súlyos károsodással, és egy-két éven belül halállal jár. A biotechnológia természettudományi alapjai 4.3. Rekombináns fehérjék el ő állítása Hallgatói el ő adásjegyzet 88 Id ő skori cukorbetegség: A betegek túlnyomó többsége ebben szenved. Itt nem az inzulintermelés hiánya a probléma, hanem a sejtek felületén lév ő inzulin receptorok károsodása. Az id ő skori cukorbetegség egyfajta civilizációs ártalom, amit a magas glikémiás index ű szénhidrátok fogyasztása (cukor, fehér liszt stb.) idéz el ő . A glikémiás index azt fejezi ki, hogy egy szénhidrát milyen gyorsan szívódik fel, és jut a vérbe. Minél nagyobb ez az ki, hogy egy szénhidrát milyen gyorsan szívódik fel, és jut a vérbe....
View Full Document

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course BIO 01 taught by Professor Miklospecs during the Spring '11 term at BME.

Page1 / 14

4 3 Fehérjék előállítása

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online