5 Sejt-és szövettenyésztés

5 Sejt-és szövettenyésztés

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A biotechnológia természettudományi alapjai 5. Sejt- és szövettenyésztés Hallgatói el ő adásjegyzet 101 Sejt- és szövettenyésztés 5.1. Állati sejtek tenyésztése Az eddigi el ő adások során csak mikroorganizmusokról volt szó, csak a mikrobatenyészetekkel foglalkoztunk. Az, hogy állati sejteket is lehet tenyészteni, a hepatitis B vakcina gyártásának ismertetése során már felmerült, említettük, hogy az egyik lehetséges gyártási mód a sejttenyésztés. Az alapelv hasonló. Ahogyan egysejt ű organizmusokat lehet életben tartani, szaporítani, anyagtermelésre rábírni laboratóriumban, s ő t ipari körülmények között, ezt ugyanúgy meg lehet tenni ezt a soksejt ű él ő lények sejtjeivel is. E sejtek tulajdonságai és környezeti igénye azonban nagymértékben eltér mikrobákétól, emiatt célszer ű tenyésztésüket külön tárgyalni. Az él ő lények hierarchikus szervez ő dése: Sejt → Szövet → Szerv → Szervrendszer Sejt = A sejt az összes ismert él ő organizmus szerkezeti és funkcionális épít ő eleme. Ez a legkisebb egység, amelyet még a természetben él ő névvel illetnek, mivel ez a legkisebb olyan egység, amely még anyagcserére és szaporodásra is képes. Szövet = Az azonos módon differenciálódott, azonos funkciókkal rendelkez ő sejtek együttesét nevezzük szövetnek. (Van hámszövet, izomszövet, idegszövet stb., melyek funkcionálisan máshogyan differenciálódtak). Szerv = Különböz ő szövetek együttese alkot egy szervet. (Itt már több féle funkció van együttesen jelen, pl. a gyomorban van izomszövet, hámszövet stb.) Szervrendszer = A szervek együttese alkotja a szervrendszert. Pl.: emészt ő szervrendszer. Hogyan alakul ki a többféle differenciálódott szövet? Egyedfejl ő dés: embrionális ő ssejt → differenciálódott sejtek Az emberi sejtek zigóta korban még nem differenciálódtak. Ekkor még minden sejtünk egyforma volt. Majd embrionális korban fokozatosan (szedercsíra állapotban még nem, de A biotechnológia természettudományi alapjai 5. Sejt- és szövettenyésztés Hallgatói el ő adásjegyzet 102 hólyagcsíra állapotban már igen) elkezdenek a sejtek differenciálódni. Ezt követ ő en az embrionális fejl ő dés alatt kialakulnak azok a szövettípusok, melyeket aztán egész életünkben használunk. Történeti áttekintés, mérföldkövek: 1830: Ekkorra tehet ő a sejtelmélet megjelenése. Schleiden-Schwann: kidolgozták a sejtelméletet, miszerint minden él ő lény sejtekb ő l áll, és aminek nincsen sejtje, az nem is él ő lény. (Egyedül a vírusoknak nincsenek sejtjeik, de éppen emiatt nehéz eldönteni, hogy egyáltalán él ő lénynek tekinthet ő k-e)....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

5 Sejt-és szövettenyésztés

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online