{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

6 3 Biopeszticidek

6 3 Biopeszticidek - A biotechnolgia termszettudomnyi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A biotechnológia természettudományi alapjai 6.3. Biopeszticidek Hallgatói el ő adásjegyzet 134 6.3 Biopeszticidek Mik azok a peszticidek? A peszt szó valamiféle járványt, halált, károsítást jelent ( pestis). A peszticidek azok a szerek, amelyek a kórokozókat, kártev ő ket elpusztítják, távol tartják. Itt sz ű kebb értelemben a rovarkártev ő k eliminálásáról lesz szó. A biopeszticid szóösszetétel biológiai úton el ő állított rovarirtó szert jelent. Rovarkárok ellen különböz ő módokon lehet védekezni. A középkorban is tudták, hogy ha a konyhakertbe rovarriasztó növényeket ültetünk, akkor sokkal kevesebb rovar fogja károsítani a növényeket. (Ez nem tekinthet ő komoly, nagy méretekben alkalmazható rovarvédelemnek, bár a biokertészek újra alkalmazzák.) Az iparszer ű növényvédelem a nagyüzemi növénytermesztéssel együtt jelent meg a XX. században. Az igazán hatékony rovarirtás a XX. század közepén jelent meg a DDT (diklór- difenil-triklór-etán) felfedezésével. 1. ábra: A DDT képlete Bebizonyosodott, hogy a DDT egy nagyon hatékony rovarirtó. Széleskör ű en alkalmazták a második világháború alatt, és utána még úgy húsz évig, hatásának felismeréséért Nobel díjat is adtak. Azután sorra ismerték fel a káros hatásait, és lassan kivonták a forgalomból. A f ő probléma az, hogy a bioszférában gyakorlatilag nem bomlik le, a felezési ideje száz év körül van. Az a DDT, amit 50-60 éve szórtak ki, az ma is itt van a bioszférában, nem bomlik le, nem t ű nik el, csak vándorol a természetben. Az anyagmegmaradás itt tökéletesen érvényesül. A DDT bekerül a táplálékláncba, és ezzel a magasabb rend ű él ő lények szervezetébe is. A DDT-vel permetezett növényeket elfogyasztják a növényev ő k, azokat a ragadozók, és azután továbbkerül a lebontó szervezetekbe is. Ma már kis mennyiségben ki lehet mutatni a DDT-t az eszkimó asszonyok anyatejében, és az antarktiszi pingvinek májában egyaránt. (Kitekinté s: a madarak szervezetében a DDT a tojások héjának elvékonyodását okozza. Az USA címerállata, a fehér fej ű sas majdnem kipusztult amiatt, hogy a rovarirtó szernek a szervezetükbe jutásának köszönhet ő en a faj tojásainak héja elvékonyodott. Így túlságosan sok tojás tört össze a fészekben és kevés fióka kelt ki.) A kémiai rovarirtásnak meg volt és ma is meg van a maga szerepe, de ezek a szerek durván károsítják a környezetet. Napjainkra
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
A biotechnológia természettudományi alapjai 6.3. Biopeszticidek Hallgatói el ő adásjegyzet 135 szerencsére elkezdték ezeknek a szereknek a használatát korlátozni, mert kiderült, hogy mindegyiknek van valamilyen káros környezeti hatása.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

6 3 Biopeszticidek - A biotechnolgia termszettudomnyi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online