6 Növényi biotechnológia

6 Növényi biotechnológia

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A biotechnológia természettudományi alapjai 6. Növényi biotechológia Hallgatói el ő adásjegyzet 115 6. Növényi biotechnológia 6.1 Növényi szövettenyésztés A növényeknél a szövettenyésztés kifejezést használjuk, az állatoknál az állati sejttenyésztést használtuk. A növényi szöveteknél az a legritkább eset, ha külön sejtekkel dolgozunk, ez csak a már tárgyalt protoplasztoknál fordul el ő . A szövetek itt ténylegesen szövetek, összetapadt sejtek együttesét használják. Milyen céljai lehetnek egy növényi szövettenyésztésnek? • Biológiai, biokémiai kutatás • Vegetatív mikroszaporítás A kultúrnövényeink között vannak olyanok, melyeket magról vetnek pl.: búza, és más gabonák, és vannak olyan növények, melyeket vegetatív úton szaporítanak. Nem az ivaros úton létrejött szaporító képletet, a magot, hanem testi sejteket, a növény testének egy részét használják fel szaporításra. (eper, burgonya, sz ő l ő ). E vegetatív módon szaporított növényeknél a biotechnológia azt tudja elérni, hogy ha van egy kiváló egyedünk, akkor abból nem egy-két kiváló utódot lehet létrehozni (pl.: epernek van egy-két sarja, burgonyának tucatnyi gumója), hanem sokkal többet. A vegetatív mik- roszaporítás lényege, ha van egy kiváló egyedünk, akkor abból nagyon sok genetikailag azonos egyedet tud létrehozni. • Szekunder metabolitok el ő állítása (gyógyszerek, pigmentek, alkaloidok, szteroidok) A másodlagos anyagcseretermékekr ő l az antibiotikum fermentációk kapcsán volt már szó. Növényeknél is termel ő dnek ilyen anyagok, ezeket gy ű jt ő néven alkaloidoknak nevezik (pl.: koffein, nikotin, teobromin, morfin). A növényi szövettenyészetben való termelésnek nem felsoroltaknál, hanem a nagyon drága rákellenes gyógyszerek gyártásában van szere- pe (taxol, vinkrisztin). • GM növények el ő állítása. A genetikailag módosított növények el ő állításában igen nagy lehet ő ségek vannak, ugyanakkor ez manapság igen vitatott kérdés. A szövettenyésztés el ő nyei: – független: éghajlattól, kortól, betegségt ő l – a termelés ellen ő rizhet ő : pl. kábítószereknél Vannak kritikus növények, melyeknek a termesztését nehéz kordában tartani. Kitekintés : Magyarország a világ három legnagyobb legálisan m ű köd ő opiát termel ő országa között van. Ópiummákot termesztenek szigorúan ő rzött területeken, és feldolgozzák orvosi célokra (morfiumot és más hatóanyagokat állítanak el ő ). Ezt ellen ő rizhet ő bbé tenné, ha szövettenyészetben, zárt rendszerben, egy üzemben lehetne az anyagot megtermelni....
View Full Document

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course BIO 01 taught by Professor Miklospecs during the Spring '11 term at BME.

Page1 / 19

6 Növényi biotechnológia

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online