{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

6 Növényi biotechnológia

6 Növényi biotechnológia

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A biotechnológia természettudományi alapjai 6. Növényi biotechológia Hallgatói el ő adásjegyzet 115 6. Növényi biotechnológia 6.1 Növényi szövettenyésztés A növényeknél a szövettenyésztés kifejezést használjuk, az állatoknál az állati sejttenyésztést használtuk. A növényi szöveteknél az a legritkább eset, ha külön sejtekkel dolgozunk, ez csak a már tárgyalt protoplasztoknál fordul el ő . A szövetek itt ténylegesen szövetek, összetapadt sejtek együttesét használják. Milyen céljai lehetnek egy növényi szövettenyésztésnek? Biológiai, biokémiai kutatás Vegetatív mikroszaporítás A kultúrnövényeink között vannak olyanok, melyeket magról vetnek pl.: búza, és más gabonák, és vannak olyan növények, melyeket vegetatív úton szaporítanak. Nem az ivaros úton létrejött szaporító képletet, a magot, hanem testi sejteket, a növény testének egy részét használják fel szaporításra. (eper, burgonya, sz ő l ő ). E vegetatív módon szaporított növényeknél a biotechnológia azt tudja elérni, hogy ha van egy kiváló egyedünk, akkor abból nem egy-két kiváló utódot lehet létrehozni (pl.: epernek van egy-két sarja, burgonyának tucatnyi gumója), hanem sokkal többet. A vegetatív mik- roszaporítás lényege, ha van egy kiváló egyedünk, akkor abból nagyon sok genetikailag azonos egyedet tud létrehozni. Szekunder metabolitok el ő állítása (gyógyszerek, pigmentek, alkaloidok, szteroidok) A másodlagos anyagcseretermékekr ő l az antibiotikum fermentációk kapcsán volt már szó. Növényeknél is termel ő dnek ilyen anyagok, ezeket gy ű jt ő néven alkaloidoknak nevezik (pl.: koffein, nikotin, teobromin, morfin). A növényi szövettenyészetben való termelésnek nem felsoroltaknál, hanem a nagyon drága rákellenes gyógyszerek gyártásában van szere- pe (taxol, vinkrisztin). GM növények el ő állítása. A genetikailag módosított növények el ő állításában igen nagy lehet ő ségek vannak, ugyanakkor ez manapság igen vitatott kérdés. A szövettenyésztés el ő nyei: független: éghajlattól, kortól, betegségt ő l a termelés ellen ő rizhet ő : pl. kábítószereknél Vannak kritikus növények, melyeknek a termesztését nehéz kordában tartani. Kitekintés : Magyarország a világ három legnagyobb legálisan m ű köd ő opiát termel ő országa között van. Ópiummákot termesztenek szigorúan ő rzött területeken, és feldolgozzák orvosi célokra (morfiumot és más hatóanyagokat állítanak el ő ). Ezt ellen ő rizhet ő bbé tenné, ha szövettenyészetben, zárt rendszerben, egy üzemben lehetne az anyagot megtermelni. olcsóbb lehet: verseny a technológiák között ( ő szintén: a szövettenyésztés ritkán versenyképes.)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
A biotechnológia természettudományi alapjai 6. Növényi biotechológia Hallgatói el ő adásjegyzet 116 Alapfogalmak, módszerek Explantátumok Az ex szó, valami kifelé irányuló mozgást jelent, tehát a növényb ő l kiveszünk valamit. A
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}