7 Polimeráz láncreakció

7 Polimeráz láncreakció

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A biotechnológia természettudományi alapjai 7. Polimeráz láncreakció Hallgatói el ő adásjegyzet 142 7. Polimeráz láncreakció (PCR) Sokszor láthatjuk különböz ő helyszínel ő s TV filmsorozatokban, hogy bejön egy fehérköpenyes alak, aki azt mondja, hogy összehasonlította a DNS -t és ez és ez jött ki bel ő le. Mit is vizsgálnak ilyenkor a DNS-en és hogyan? Ezzel foglalkozik ez az el ő adás. A címben a láncreakció szót még mindenki csak-csak megérti. A polimeráz szó korábban a DNS polimeráz enzimnél került el ő . A kett ő együtt a DNS polimeráz egy speciális alkalmazását jelenti. (A PCR a cím angol megfelel ő jének rövidítése, a p olimerase c hain r eaction helyett áll.) Mi is ez a folyamat tulajdonképpen? Ez egy sokszorozó folyamat, a lényege az, hogy egy parányi mennyiség ű DNS-t sokszor egymás után lemásoltatnak. Minden egyes másolásnál két kópia keletkezik. Tehát ha n-szer lemásoltatjuk az adott DNS szakaszt, akkor 2 n kópia keletkezik. A folyamatot ciklikusan ismételve minden egyes ciklusban megduplázódik a DNS molekulák száma. (Tehát 10 ciklus után 1024, 20 ciklus után kb. 10 6 , 30 ciklus után kb. 10 9 darab lesz. .) Ilyen módon a nagyon kevés eredeti DNS-b ő l olyan nagy mennyiséget lehet kapni, ami már észlelhet ő , vizsgálható. Egy tamponnal letörölt 10-20 DNS molekula nem elég a vizsgálathoz, de ha a PCR-rel felszaporítják, akkor akár tízmilligrammos mennyiséget is kaphatunk. Ezt már észlelhet ő mennyiség, a laboratórium tudja kezelni, vizsgálni, összehasonlítani. Története: 1983-ban valósították meg el ő ször. K. Mullis Nobel-díjat is kapott a felfedezésért. Akkor ez a folyamat még nagyon kezdetlegesen zajlott le, lassan ment, és minden ciklusban újabb vegyszereket kellett hozzáadni. Ma már ez sokkal gyorsabban megy, adagolások nélkül. (Kitekintés : Amerikában, ha felvesznek egy kutatót egy céghez, ő tisztességes fizetést kap a munkájáért, de aláírja, hogy minden eredményének hasznosítási joga a cég tulajdonát képezi. Különleges esetnek számít, hogy Mullis cége, miután igen nagy bevételre tett szert a PCR eljárás és a megfelel ő berendezések értékesítéséb ő l, külön juttatott tízezer dollárt a kutatónak) A PCR technikával egy viszonylag rövid, kb. 10000 bázispárnyi DNS szakaszt tudnak felszaporítani. (tárgyaltuk, hogy egy baktérium plazmidba kb. ennyi idegen DNS-t csomagolhatunk.) Tehát nem egy egész kromoszóma szerelvényr ő l, hanem annak egy kis szakaszáról van szó. Mire alkalmas a PCR?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

7 Polimeráz láncreakció

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online