BiotechTermTudalapjai 1 FF

BiotechTermTudalapjai 1 FF - Pcs Mikls A biotechnolgia...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 1-2. el ő adás: A DNS felépítése és m ű ködése BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 1 A BIOTECHNOLÓGIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPJAI M ű szaki menedzser MSc hallgatók számára 2 + 0 + 0 óra, félévközi számonkérés 3 ZH: március 08, április 12, május 06 El ő adó: dr. Pécs Miklós egyetemi docens Elérhet ő ség: F épület, FE lépcs ő ház fsz 1, tel: 463-4031 pecs [email protected] eik.bme.hu eik.bme.hu Írásos segédanyag található a: http://oktatas.ch.bme.hu/ oktatas/konyvek/mezgaz/BiotechManager címen 2 A tananyag felépítése: Genetikai alapok: a DNS replikációja mutációk, repair operon szabályozás Mikrobiológiai alapok: tulajdonságok, felosztás szaporodás, a mikrobák és környezetük Génmanipulációs módszerek Indukált mutáció + szelekció anyagcsere mérnökség Protoplaszt fúzió Célzott génbevitel plazmidok- kal Génbevitel Agrobacteriumok- kal Génmanipulált mikroorga- nizmusok Génmanipulált növények Génmanipulált állatok Biotermékek gyártása Szabályozás engedélyezés 3 I. Prokarióták és eukarióták Karyon = sejtmag pro- = el ő /els ő eu- = valódi/jó/igazi Alapvet ő különbség: nincs/van valódi, körülhatárolt sejtmagjuk Evolúcióban: a prokarióták az ő si, egyszer ű bb formák, az eu- karióták összetettebbek, kés ő bb jelentek meg Prokarióták: a baktériumok, beleértve a fonalas szerkezet ű su- gár-gombákat (Actinomycetales) is, és a kékmoszatok (Cya- nobacteriales) Eukarióták: éleszt ő k, fonalas gombák, protozoák, zöldmosza- tok, és az összes többsejt ű él ő lény 4 Prokarióta és eukarióta sejt 5 Prokarióta sejtek evolúciója eukariótává 6 Prokarióta DNS ( E. coli ) (duplikálódás közben) Eukarióta DNS (kromoszómák)
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 1-2. el ő adás: A DNS felépítése és m ű ködése BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 2 7 Bázis cukor DNS szál DNS kett ő s hélix foszfát Nukleotid Dupla DNS szál Cukor-foszfát váz Épít ő kövek Cukor-foszfát Hidrogén kötéssel összetartott bázis párok 1. A DNS molekula szerkezete • Alapegységek: három mo- lekuából tev ő dnek össze: cukor, foszfát, bázis. A négyféle bázis miatt négy- féle egység: A, C, G, T • Lineáris: a cukor-foszfát lánc igen hosszú polimert képez.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern