BiotechTermTudalapjai 1 FF3

BiotechTermTudalapjai 1 FF3 - Pécs Miklós: A...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 1-2. el ő adás: A DNS felépítése és m ű ködése BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 1 A BIOTECHNOLÓGIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPJAI M ű szaki menedzser MSc hallgatók számára 2 + 0 + 0 óra, félévközi számonkérés 3 ZH: március 08, április 12, május 06 El ő adó: dr. Pécs Miklós egyetemi docens Elérhet ő ség: F épület, FE lépcs ő ház fsz 1, tel: 463-4031 pecs pecs @eik.bme.hu eik.bme.hu Írásos segédanyag található a: http://oktatas.ch.bme.hu/ oktatas/konyvek/mezgaz/BiotechManager címen 2 A tananyag felépítése: Genetikai alapok: a DNS replikációja mutációk, repair operon szabályozás Mikrobiológiai alapok: tulajdonságok, felosztás szaporodás, a mikrobák és környezetük Génmanipulációs módszerek Indukált mutáció + szelekció anyagcsere mérnökség Protoplaszt fúzió Célzott génbevitel plazmidok- kal Génbevitel Agrobacteriumok- kal Génmanipulált mikroorga- nizmusok Génmanipulált növények Génmanipulált állatok Biotermékek gyártása Szabályozás engedélyezés 3 I. Prokarióták és eukarióták Karyon = sejtmag pro- = el ő /els ő eu- = valódi/jó/igazi Alapvet ő különbség: nincs/van valódi, körülhatárolt sejtmagjuk Evolúcióban: a prokarióták az ő si, egyszer ű bb formák, az eu- karióták összetettebbek, kés ő bb jelentek meg Prokarióták: a baktériumok, beleértve a fonalas szerkezet ű su- gár-gombákat (Actinomycetales) is, és a kékmoszatok (Cya- nobacteriales) Eukarióták: éleszt ő k, fonalas gombák, protozoák, zöldmosza- tok, és az összes többsejt ű él ő lény Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 1-2. el ő adás: A DNS felépítése és m ű ködése BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 2 4 Prokarióta és eukarióta sejt 5 Prokarióta sejtek evolúciója eukariótává 6 Prokarióta DNS ( E. coli ) (duplikálódás közben) Eukarióta DNS (kromoszómák) Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 1-2. el ő adás: A DNS felépítése és m ű ködése BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 3 7 Bázis cukor DNS szál DNS kett ő s hélix foszfát Nukleotid Dupla DNS szál Cukor-foszfát váz Épít ő kövek Cukor-foszfát Hidrogén kötéssel összetartott bázis párok 1. A DNS molekula szerkezete • Alapegységek: három mo- lekuából tev ő dnek össze: cukor, foszfát, bázis. A négyféle bázis miatt négy- féle egység: A, C, G, T • Lineáris: a cukor-foszfát lánc igen hosszú polimert képez....
View Full Document

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course BIO 01 taught by Professor Miklospecs during the Spring '11 term at BME.

Page1 / 12

BiotechTermTudalapjai 1 FF3 - Pécs Miklós: A...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online