{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BiotechTTA 3 1 FF3

BiotechTTA 3 1 FF3 - Pcs Mikls A biotechnolgia...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 3.1 Indukált mutáció BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 1 III. Génmanipulációs technikák Génmanipuláció: a gének megváltoztatása , vagy átvitele egyik organizmus- ból a másikba ezáltal az él ő lények tulajdonságainak megváltoztatása. A változás örökl ő dik, megjelenik a következ ő generációk- ban is. 2 III/1. Indukált mutáció Ugyanaz, mint a spontán mutáció + természetes sze- lekció, csak itt szabályozott körülmények között hajtjuk végre. Mutációkat lehet el ő idézni: - besugárzással (UV lámpa, Röntgen besugárzás) - vegyszerekkel (salétromossav, N-mustár, mitomicin) Körülmények: - kezelési id ő (expozíció) - sejtkoncentráció - tápoldat összetétele 3 Besugárzás mutagén hatása A Serratia marcescens baktérium piros pigmen- tet termel. (Véres kenyér) Az UV besugárzás során a sejtek egyre nagyobb hányada pusztul el. A túlél ő k között egyre több a mutáns egyed, amit a fehér telepek megjelené- se mutat.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 3.1 Indukált mutáció BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 2 4 Indukált mutáció A mutáció véletlenszer ű folyamat, létrejöttének helyét nem tudjuk irányítani. Ha egy bizonyos gén mutációja a célunk, akkor sok sej- tet kell alávetni a mutációs kezelésnek. Ennek eredmé- nyeként sok és sokféle mutáns keletkezik, ezek közül kell kiválogatni azt a néhányat, amelynél a megcélzott gén sérült. Azaz nagyon sok mutáns törzset kell egyenként meg- vizsgálni, ami roppant munkaigényes. A táptalaj össze- tételének beállításával lehet szelektív növekedést elér- ni, de így is tenyészetek százait kell megvizsgálni. 5 Hiánymutánsok = auxotróf mutánsok Olyan mutánsok, amelyek a mutáció következtében el- vesztették egy számukra létfontosságú anyag (amino- sav, nukleotid, vitamin) bioszintézisének képességét.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

BiotechTTA 3 1 FF3 - Pcs Mikls A biotechnolgia...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online