BiotechTTA 3 1 FF6

BiotechTTA 3 1 FF6 - Pécs Miklós: A biotechnológia...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 3.1 Indukált mutáció BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 1 III. Génmanipulációs technikák Génmanipuláció: a gének megváltoztatása , vagy átvitele egyik organizmus- ból a másikba → ezáltal az él ő lények tulajdonságainak megváltoztatása. A változás örökl ő dik, megjelenik a következ ő generációk- ban is. 2 III/1. Indukált mutáció Ugyanaz, mint a spontán mutáció + természetes sze- lekció, csak itt szabályozott körülmények között hajtjuk végre. Mutációkat lehet el ő idézni:- besugárzással (UV lámpa, Röntgen besugárzás)- vegyszerekkel (salétromossav, N-mustár, mitomicin) Körülmények: - kezelési id ő (expozíció)- sejtkoncentráció- tápoldat összetétele 3 Besugárzás mutagén hatása A Serratia marcescens baktérium piros pigmen- tet termel. (Véres kenyér) Az UV besugárzás során a sejtek egyre nagyobb hányada pusztul el. A túlél ő k között egyre több a mutáns egyed, amit a fehér telepek megjelené- se mutat. 4 Indukált mutáció A mutáció véletlenszer ű folyamat, létrejöttének helyét nem tudjuk irányítani. Ha egy bizonyos gén mutációja a célunk, akkor sok sej- tet kell alávetni a mutációs kezelésnek. Ennek eredmé- nyeként sok és sokféle mutáns keletkezik, ezek közül kell kiválogatni azt a néhányat, amelynél a megcélzott gén sérült. Azaz nagyon sok mutáns törzset kell egyenként meg- vizsgálni, ami roppant munkaigényes. A táptalaj össze- tételének beállításával lehet szelektív növekedést elér- ni, de így is tenyészetek százait kell megvizsgálni. 5 Hiánymutánsok = auxotróf mutánsok Olyan mutánsok, amelyek a mutáció következtében el- vesztették egy számukra létfontosságú anyag (amino- sav, nukleotid, vitamin) bioszintézisének képességét....
View Full Document

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course BIO 01 taught by Professor Miklospecs during the Spring '11 term at BME.

Page1 / 4

BiotechTTA 3 1 FF6 - Pécs Miklós: A biotechnológia...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online