{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BiotechTTA 3 1

1 induklt mutci rezisztens ellenll mutnsok

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: óf): a minimál táptalajon nem növekszik, csak akkor ha azt kiegészítik az igényelt egy (vagy néhány) anyaggal. A túlélő mutáns sejteket kiegészített táptalajon telepekké szaporítjuk. Ezeket egy „tappanccsal” átvisszük a minimál táptalajra is. Amelyik a minimál táptalajon „eltűnik” (nem tud növekedni) az a hiánymutáns. 5 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 6 1 Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 3.1 Indukált mutáció Rezisztens (ellenálló) mutánsok Antimetabolitok A vad törzstől abban térnek el, hogy valamely károsító, vad mérgező anyag jelenlétét...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online