{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BiotechTTA 3 1

2 a termket tovbbalakt reakcilpseket eliminljk 3

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: gcsere mérnökség – metabolic engineering Ipari termelés túltermelő mutánsokkal A biotechnológiai iparnak egy fontos ágazatában a sejbiotechnológiai tekben egy amúgy kis koncentrációban jelen lévő anyagot a természetesnél sokkal nagyobb mennyiségben termeltetnek. Ehhez a sejtek genetikai állományát mutációkkal több ponton is át kell alakítani – így jutnak túltermelő mutánsokhoz. Ezt a technikát nevezik ANYAGCSERE MÉRNÖKSÉGnek (metabolic engineering) 13 14 Anyagcsere mérnökség – metabolic engineering A TRIPTOFÁN ELŐÁLLÍTÁSA Bioszintézis: szénhidrátokból sok lépéssel. A japánok oldották...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online