BiotechTTA 3 1

2 a termket tovbbalakt reakcilpseket eliminljk 3

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: gcsere mérnökség – metabolic engineering Ipari termelés túltermelő mutánsokkal A biotechnológiai iparnak egy fontos ágazatában a sejbiotechnológiai tekben egy amúgy kis koncentrációban jelen lévő anyagot a természetesnél sokkal nagyobb mennyiségben termeltetnek. Ehhez a sejtek genetikai állományát mutációkkal több ponton is át kell alakítani – így jutnak túltermelő mutánsokhoz. Ezt a technikát nevezik ANYAGCSERE MÉRNÖKSÉGnek (metabolic engineering) 13 14 Anyagcsere mérnökség – metabolic engineering A TRIPTOFÁN ELŐÁLLÍTÁSA Bioszintézis: szénhidrátokból sok lépéssel. A japánok oldották...
View Full Document

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course BIO 01 taught by Professor Miklospecs during the Spring '11 term at BME.

Ask a homework question - tutors are online