BiotechTTA 3 1

7 allosztrikus szablyozs 8 elgaz reakcilncok

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: sokkal nagyobb mértékben képesek elviselni. Általában antibiotikum rezisztenciát értünk alatta, de lehet más anyag is. A gátló anyagot tartalmazó tápoldaton csak a rezisztens telepek nőnek ki, a vad törzs nem. … olyan vegyületek, amelyek szerkezetükben hasonlítanak egy „valódi” metabolitra. A sejtben a hasonlóság révén egyes enzimeket „be tudnak csapni”, másokat nem. A vad típusú sejtekre mérgező hatással vannak, csak egyes rezisztens mutánsok képesek túlélni az antimetabolitos kezelést. Ennek jobb megértéséhez idézzük vissza az allosztérikus szabályozás működését. 7 ALLOSZTÉRIKUS SZABÁLYOZÁS 8 Elágazó reakcióláncok...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online