BiotechTTA 3 1

A penicillin termel trzs mutcis fejlesztse 50 es vek

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: meg Corynebacterium és Brevibacterium törzsekkel Anyagcsere-mérnöki szelekció: A primer metabolitok előállításánál a génállományt úgy változtatják meg, hogy: 1. A bioszintézis út elágazásait lezárják, ezáltal minden anyag a céltermék irányába áramlik (auxotróf mutánsok). Ha ez létfontosságú molekulák előállítását érinti, akkor leaky (szivárgó) mutánsok, vagy tápoldatkiegészítés. 2. A terméket továbbalakító reakciólépéseket eliminálják. 3. Felfüggesztik a túltermelést megakadályozó mechanizmusokat (antimetabolit rezisztens mutánsok) Auxotrófiák: Phe-, Tyr-, Rezisztencia: 5-Me-Trpr 15 16 Penicillin termelés fokozása mutációval Indukált mutáció antibiotikum termelő törzseknél Az antibiotikumok bioszin...
View Full Document

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course BIO 01 taught by Professor Miklospecs during the Spring '11 term at BME.

Ask a homework question - tutors are online