BiotechTTA 3 1

Be tudjk csapni ezeket a szablyoz mechanizmusokat

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: szabályozása Egyes enzim molekuláknak két, vagy több különböző aktivitású alakja lehetséges. Ezek reverzibilisen átalakulhatnak egymásba. Az „átkapcsolást” egy (vagy több) modulátor molekula kötődése hozza létre (harmadlagos, negyedleges szerkezet megváltoztatása). Végtermék-gátlás (feed back inhibíció): egy reakciólánc végterméke visszahat és lefékezi saját termelődését, a legelső enzim működését: E1 E2 En P0 → P1 → P2 → → → → → Pn 9 10 A triptofán és antimetabolitja Antimetabolit rezisztencia Triptofán – fehérjealkotó aminosav 5-metil-triptofán - antimetabolit Az antimetabolitok szerkezeti hasonlóságuknál fogva Az szintén kapcsolódhatnak az enzimekhez, és le tudjá...
View Full Document

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course BIO 01 taught by Professor Miklospecs during the Spring '11 term at BME.

Ask a homework question - tutors are online