BiotechTTA 3 1

Biotechtta 3 1

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 3.1 Indukált mutáció III/1. Indukált mutáció III. Génmanipulációs technikák Ugyanaz, mint a spontán mutáció + természetes szelekció, csak itt szabályozott körülmények között hajtjuk végre. Mutációkat lehet előidézni: - besugárzással (UV lámpa, Röntgen besugárzás) - vegyszerekkel (salétromossav, N-mustár, mitomicin) Körülmények: - kezelési idő (expozíció) - sejtkoncentráció - tápoldat összetétele Génmanipuláció: a gének megváltoztatása, vagy átvitele egyik organizmusból a másikba → ezáltal az élőlények tulajdonságainak megváltoztatása. A változás öröklődik, megjel...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online