BiotechTTA 3 1

Ehhez a sejtek genetikai llomnyt mutcikkal tbb ponton

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: k fékezni a bioszintézist. „Be tudják csapni”, ezeket a szabályozó mechanizmusokat, „elhitetik” a sejttel, hogy a kérdéses metabolit bőségesen rendelkezésre áll, termelését emiatt le kell állítani, pedig valójában hiányzik. A vad törzs anyagcseréje leáll, a sejt elpusztul. Csak azok a rezisztens mutánsok élik túl az antimetabolitos kezelést, amelyeknél ez a szabályozó mechanizmus sérült, és a túltermelést nem fékezi semmi. 11 BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 12 2 Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai 3.1 Indukált mutáció Anya...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online