BiotechTTA 3 1

Ezek csak akkor tudnak nvekedni ha ezt az anyagot

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: usztul el. A túlélők között egyre több a mutáns egyed, amit a fehér telepek megjelenése mutat. 3 4 Hiánymutánsok izolálása Hiánymutánsok = auxotróf mutánsok Olyan mutánsok, amelyek a mutáció következtében elvesztették egy számukra létfontosságú anyag (aminosav, nukleotid, vitamin) bioszintézisének képességét. Ezek csak akkor tudnak növekedni, ha ezt az anyagot készen kapják – belekeverjük a táptalajba. Ezt a jelenséget kihasználhatjuk a hiánymutánsok azonosítására és elkülönítésére → Vad törzs (prototróf): minimál-táptalajon (szénhidrát, ásványi sók) is képes növekedni. Hiánymutáns (auxotr...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online