BiotechTTA 3 1

Ha egy bizonyos gn mutcija a clunk akkor sok sejtet

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: enik a következő generációkban is. 1 Besugárzás mutagén hatása 2 Indukált mutáció A mutáció véletlenszerű folyamat, létrejöttének helyét nem tudjuk irányítani. Ha egy bizonyos gén mutációja a célunk, akkor sok sejtet kell alávetni a mutációs kezelésnek. Ennek eredményeként sok és sokféle mutáns keletkezik, ezek közül kell kiválogatni azt a néhányat, amelynél a megcélzott gén sérült. Azaz nagyon sok mutáns törzset kell egyenként megvizsgálni, ami roppant munkaigényes. A táptalaj összetételének beállításával lehet szelektív növekedést elérni, de így is tenyészetek százait kell megvizsgálni. A Serratia marcescens baktérium piros pigmentet termel. (Véres kenyér) Az UV besugárzás során a sejtek egyre nagyobb hányada p...
View Full Document

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course BIO 01 taught by Professor Miklospecs during the Spring '11 term at BME.

Ask a homework question - tutors are online