BiotechTTA 3 2 FF6

BiotechTTA 3 2 FF6 - Pécs Miklós A biotechnológia természettudományi alapjai 3.2 Protoplasztfúzió BME Alkalmazott Biotechnológia és

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai . 3.2 Protoplasztfúzió BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék 1 1 III/2. Protoplaszt fúzió III/2. Protoplaszt fúzió Protoplaszt : Sejtfalától megfosztott, kívülr ő l csak sejtmembránnal borí- tott sejt. Mesterségesen hozzuk létre a sejtfal eltávolításával. Elveszti az alakját, gömböly ű citoplazma cseppé válik. Nagyon sérülékeny, érzékeny a: – mechanikai hatásokra (keverés, rázás, pipettázás) – ozmózis nyomásra (csak tömény cukoroldatokban tartható) 2 Protoplasztok Mindenféle sejtb ő l (baktérium, élesz- t ő , növény) lehet protoplasztot csi- nálni, de a tipikus alkalmazása a nö- vények genetikai manipulációja. Sejtfal Citoplazma Sejtmag DNS Kloroplasztisz DNS Mitokondrium DNS 3 Protoplaszt izolálás, el ő állítás Sejtfal lebontása: 1. Megfelel ő sejt kiválasztása Elvileg bármely sejtb ő l el ő állítható, de a legegy- szer ű bb laboratóriumban nevelt növényi szövet- tenyészetb ő l. 2. Steril körülmények biztosítása: Steril edények, táptalaj (a mikrobák ellen antibioti- kum) Manipuláció steril leveg ő j ű térben 3. A sejtfal leemésztése megfelel ő enzimekkel. 4 Protoplaszt izolálás, el ő állítás 4. Kíméletes körülmények: a protoplasztok mechanikailag sérülékenyek, a pipet- tázás, centrifugálás, keverés, rázás során vigyázni 5.Ozmotikus védelem: Plazmolitikumok - nem metabolizálható szénhidrátok (mannit, xilit, szorbit) használata (10-13%). A glükóz vagy szacharóz metabolizálódik, ezért csök- ken a közeg ozmózisnyomása. Ezért csak sejtfal-re- generálásnál alkalmazzák....
View Full Document

This note was uploaded on 04/09/2012 for the course BIO 01 taught by Professor Miklospecs during the Spring '11 term at BME.

Page1 / 3

BiotechTTA 3 2 FF6 - Pécs Miklós A biotechnológia természettudományi alapjai 3.2 Protoplasztfúzió BME Alkalmazott Biotechnológia és

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online